اولین جلسه مشترک سرگروه های استان و نواحی

اولین جلسه سرگروه های استان و نواحی در تاریخ 16مهر ماه در گروه های ناحیه 2 برگزار شد. مسائل مطرح شده در این جلسه:

1- بررسی برنامه عملیاتی

2- تعیین موضوع کارگاه ها و نشست تخصصی

3- توضیح انواع بازدیدها

4- تصمیم گیری در مورد چگونگی برگزاری فراخوان ها و مسابقات