برگزاری دومین کارگاه گروه زبان انگلیسی

دومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم با موضوع آزمون سازی در روز سه شنبه 20 آذر با حضور دبیران زبان انگلیسی استان  برگزار شد. در این جلسه در ابتدا دبیران در گروه های سه نفره به طراحی آزمون از کتاب زبان انگلیسی دوازدهم پرداختند و سپس آقای دکتر اکبریان(مدرس کارگاه) به تحلیل آزمون های طراحی شده توسط همکاران از دیدگاه نظریه های آزمون سازی پرداختند.