دومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

دومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم با موضوع آزمون سازی برگزار خواهد شد.

زمان: سه شنبه 97/9/20 (ساعت 18:30)

مکان: خانه علوم و فنون

مدرس کارگاه: آقای دکتر اکبریان (عضو هیئت علمی دانشگاه قم)

             توجه: همکاران محترم لطفا کتاب دانش آموز و کتاب کار سال دوازدهم را همراه خود داشته باشند.