جزوه درس 5اقتصاد

با احترام.برای استفاده همکاران نمونه جزوه کمک درسی درس پنجم اقتصاد(بازار)در سایت قرار داده می شود.

درس پنجم

برخی مفاهیم اقتصادی

آشنایی با برخی از تعاریف اقتصادی

 

ارزش پول
ارزش زمانی پول در علم اقتصاد، وجود نقدی است که در آینده به طور یک‌جا، یا به مرور، دریافت (یا پرداخت) خواهد شد. پول، هرچه زودتر دریافت شود، دارای ارزش بیشتری است. این اصل اساسی در امور مالی، نشان دهنده آن است، که از محل دریافت پول، می‌توان بهره کسب کرد. 

ادامه مطلب: برخی مفاهیم اقتصادی