جشنواره الگوهای برتر تدریس

با سلام و احترام

هجدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس:
محورهای مسابقه طراحی داده ها( اینفوگرافیک) شامل:
۱) استوکیومتری
- تبدیل مول به گرم و برعکس، تعداد اتم ها در جرم معینی از عنصر
- دنیای واقعی واکنش ها (درصد خلوص و بازده واکنش)
- استوکیومتری در محلول ها
۲) ترموشیمی
- تفاوت دما و گرما
- جاری شدن انرژی گرمایی در فرایندهای فیزیکی و شیمیایی در دمای ثابت و متغیر
- آنتالپی واکنش (محتوای انرژی)
- نمودارهای تغییر آنتالپی واکنش، واکنش های گرماده و گرماگیر
- عوامل موثر بر مقدار آنتالپی
۳) تعادل های شیمیایی
- برگشت پذیری و مفهوم تعادل، ثابت تعادل
- تعادل های گازی و عوامل موثر بر تعادل شیمیایی
- تعادل در محلول اسید ها ثابت یونش اسید ها و قدرت اسیدی
۴) الکتروشیمی
- سلول های الکتروشیمیایی ( گالوانی و الکترولیتی) و مقایسه آنها
- فرایندهای خوردگی، چگونگی تشکیل زنگ آهن و جلوگیری از آن
مخاطبین: تمامی دبیران شیمی دوره متوسطه و دانشجو معلمان می توانند در یکی از چهار عنوان ارائه شده و در یک موضوع آثار خود را ارائه نمایند.
همکاران می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ ۲۵/ ۱۲ /۱۴۰۰ و ارسال آثار و مستندات تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به سایت دبیرخانه فناوری به آدرس https://Fanavari-gam2.medu.ir
مراجعه نمایند.