جشنواره تدریس غیر حضوری شیمی

با سلام و عرض ادب

شانزدهمین جشنواره غیرحضوری تدریس شیمی بر طبق جدول زیر می باشد.

پایه فصل موضوع صفحه
شیمی 1 1 جرم اتمی عنصرها 13-15
شیمی 2 2 دمای یک ماده از چه خبر می دهد 54-55
شیمی 3 3 رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها 73-75

همکاران گرامی فیلم تدریس خود را تا تاریخ 20 اسفند به گروه های آموزشی نواحی ارسال کنند.