نمونه سوال

به نام خدا

در سال گذشته به لطف تعدادی از همکاران و سر گروه نواحی، سوال های آزمون پایانی بعضی از مدارس به گروه های آموزشی ارسال شد. از این سوال ها تعدادی از فصل اول انتخاب شده و در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد. امیدواریم مفید باشد.

برای دریافت فایل کلیک کنید.