تابلوی هفتگی

با سلام 

به منظور استفاده همکاران از مطالب آموزشی کتاب راهنمای معلم شیمی دوازدهم هر هفته، مطالب به صورت تابلو در سایت بارگذاری می شود.