فیلم آموزشی

به نام خدا

 فیلم آموزشی از استری شدن و رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی توسط سرکار خانم یوسفی تهیه شده است. از خانم یوسفی سپاسگزاریم.

برای دریافت به لینک زیر مراجعه کنید.

فیلم رفتار آب در میدان الکتریکی

فیلم استری شدن