بارم بندی دروس در سه وضعیت شرایط کرونایی

با سلام

بارم بندی تجمیعی دروس زبان عربی در سه وضعیت سفید/زرد/ قرمز.

 

نکته مهم:
?️در #پایه
 #دوازدهم برای آزمون #نهایی #خرداد و #شهریور در تمام استان ها، بارم بندی *وضعیت قرمز معیار طرح سوُال* می باشد.

 

11  وضعیت قرمز                        12 وضعیت قرمز                 10 وضعیت قرمز

 

11 وضعیت زرد                     12وضعیت زرد                 10 وضعیت زرد

 

11 وضعیت عادی                     12 وضعیت عادی                10 وضعیت عادی