قالب طراحی سوالات

همکاران گرامی!

 لطفا برای طراحی سوالات امتحانی خرداد ماه، به قالب طراحی سوالات توجه داشته باشید.

ضمنا فایل ورد این قالب در گروه پیروان ایتا ویژه ی دبیران دین و زندگی استان قم بارگذاری شده است.

 

قوانین کلی برای طراحی سوالات


در آستانه برگزاری امتحانات پایانی نیم سال اول

????????????

♦️ قوانین کلی برای طراحی سوالات:
۱. برگه آزمون واضح و خوانا تایپ شده باشد.
۲. شناسنامه و سربرگ کامل و مرتب باشد.
۳. تمامی سوالات شماره گذاری شده باشد.
۴. سوالات همگون/ هم ساختار، در کنار همدیگر بیاند.
۵. تمامی قسمت های یک سوال در یک صفحه آمده است.
۶. تصاویر واضح و مشخص باشد.
۷. فضای مناسب برای پاسخگویی به سوالات وجود داشته باشد.
۸. زمان تعیین شده برای پاسخگویی مناسب باشد.
۹. سوالات بارم داشته باشد و بارم ها از وزن مناسبی برخوردار است.
۱۰. بودجه بندی و بارم بندی مناسب، رعایت شده باشد. 
۱۱. توزیع متناسبی بین انواع سوالات برقرار باشد.
۱۲. سوالات از نظر آسانی و دشواری سطح مناسبی داشته باشد.
۱۴. سوالات دستورالعمل واضح و کامل داشته باشد.
۱۵. نکات دستوری و نگارش در متن سوالات رعایت شده باشد.
۱۶. راهنمای تصحیح سوالات واضح و روشن باشد.
۱۷. توزیع مناسبی از سطوح شناختی بلوم وجود داشته باشد.
۱۸. توزیع مناسبی به سوالات عملکردی داده شده باشد.


? قواعد طرح سوالات درست و نادرست

۱.  مرتبط بودن موضوعات با هدفهای آموزشی 
۲. سنجش درک و فهم  نه یادآوری کلمه به کلمه
۳. قابل دفاع بودن درست یا غلط سوالات
۴. اختصاص هر سوال به یک موضوع
۵. استفاده از زبان کمی و دقیق( کلماتی مانند اندکی، بسیاری و .... مبهم و قابل تفسیرند)
۶. پرهیز از طرح سوالات منفی
۷. دقت در عدم استفاده از کلمات راهنما یا اشاره کننده به جواب درست
۸. متناسب بودن طول جملات سوالات درست و یا نادرست 
۹. بیشتر بودن تعداد سوالات نادرست از سوالات درست.

?منبع: سنجش فرایند و فرآورده های یادگیری دکتر سیف

۱۰.  یک تجربه و پیشنهاد: در جملات نادرست از دانش آموزان خواسته شود آن را تصحیح نمایند.

 

? قواعد  تهیه سوالات جورکردنی

۱. اطلاعات کامل درباره چگونگی جورکردن پرسش ها و پاسخ ها در راهنمای سوال نوشته شود.

۲. موضوعات مهم مرتبط با هدف های آموزشی در سوال لحاظ شود.

۳. جملات و عبارات تمرین جورکردنی مربوط به مفاهیم متجانس و همگون باشند.

۴. طول فهرست پرسش ها و پاسخ ها طولانی نباشد.

۵. جملات بخش پرسش طولانی تر  و پاسخ کوتاه تر باشد.

۶. پرسش ها را با شماره و پاسخ ها را با حرف مشخص کنید.

۷. فهرست پرسش ها و پاسخ ها به طور منطقی مرتب شوند‌.

۸. همه پرسش ها و پاسخ های یک‌سوال  در یک صفحه قرار گیرند. 

۹. تعداد گزینه های پاسخ از بدنه بیشتر باشد.

۱۰. بدنه در سمت راست و گزینه های پاسخ در سمت چپ باشد.


? موارد استفاده از آزمون های جورکردنی

? سنجش هدف هایی که روابط بین امور را شامل می شوند.
? سنجش توانایی تشخیص روابط در شکل‌ها و نمودارها
? سنجش درک مفاهیم

?سنجش توانایی تحلیل

♦️ سوالات جور کردنی را برای یادآوری امور واقعی، یادآوری دانش مفهومی، فهمیدن دانش مفهومی، کاربستن دانش مفهومی می توان استفاده نمود.

 


همکاران عزیز آیات قرآنی نوشته شده در اوراق امتحانی حتی الامکان در صدر برگه نوشته شود؛ ضمنا حتما آیات حرکت گذاری شوند.