سوال های تشریحی فصل چهار

سوال های  تشریحی فصل چهار

1-نظر پزشکان قدیم درباره سلامت انسان چه بود؟

2-منظور از روش های غلط زندگی چیست؟

3-عوامل ریسک رفتاری را توضیح دهید.

4-چند نمونه از عوامل ریسک رفتاری را نام ببرید. 4 مورد.

5- هدف روان شناسی سلامت چیست؟

6-چرا روان شناسان سلامت به دنبال راههایی هستند تا بتوانند عوامل ریسک رفتاری را به حداقل برسانند؟

7-چهار نمونه از الگوهای رفتاری مناسب را نام ببرید.

8-نقش سبک زندگی را در بروز بیماری توضیح دهید.

9-سلامت روانی را تعریف کنید.

10-معنای صحیح سازگاری با اجتماع چیست؟ توضیح دهید.

11-ویژگی های فرد سالم را بنویسید.

12-چند نمونه از بیماریهایی که فشار روانی زمینه بروز آن را فراهم می کند نام ببرید.

13-.................نشانه عصر ماست.

14-چند نمونه از رویدادهای فشار آور را در جهان امروز نام ببرید.

15-کلمه فشار روانی از چه علمی اخذ شده است؟ با مثال توضیح دهید.

16- فشار روانی را تعریف کنید.

17-آیا فشار روانی صرفا یک امر بیرونی است؟ با مثال توضیح دهید.

18-چه عواملی موجب ایجاد فشار روانی می شوند؟ سه مورد. 

19-سه جنبه ی شخصیتی که می تواند افراد را در مقابل فشار روانی آسیب پذیر یا مقاوم کند، چیست؟ نام ببرید.

20-عامل اصلی در بروز بیماری عروق کرونر قلبی چیست؟

21-ویژگی های الگوی شخصیتی الف را نام ببرید.

22-الگوی رفتاری ب چه ویژگی هایی دارد؟

23-ویزگی شخصیتی سخت رویی را توضیح دهید.

24-نقش کنترل شخصی را در بروز فشار روانی توضیح دهید.

25-ناکامی را تعریف کنید.

26-ناکامی به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید و توضیح دهید.

27-انسان ها معمولا نسبت به کدام دسته از ناکامی ها بیشتر حساس هستند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

28-ناکامی شخصی را با ذکر مثال توضیح دهید.

29-واکنش معمول در برابر ناکامی.................است.

30-پرخاشگری را تعریف کنید.

31-واکنش های مختلف در برابر ناکامی را با مثال توضیح دهید.

32- تعارض در چه شرایطی روی می دهد؟

33-انواع تعارض را نام ببرید.

34- تعارض گرایش-گرایش را با ذکر مثال توضیح دهید.

35-تعارض اجتناب-اجتناب را با ذکر مثال توضیح دهید.

36-تعارض گرایش-اجتناب را با ذکر مثال توضیح دهید.

37-حل کدام یک از تعارض ها برای انسان دشوارتر است؟ چرا؟

38-فراوان ترین تعارض ها در زندگی آدمی کدام است؟ چرا؟

39-انواع واکنش در برابر فشار روانی را با ذکر مثال توضیح دهید.

40-چه کسی اصطلاح سندرم انطباق عمومی را مطرح کرد؟

41-سه مرحله سندرم  انطباق عمومی را توضیح دهید.

42-وضعیت پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیک نسبت به فشار روانی چگونه است؟

43-رایج ترین پاسخ رفتاری به فشار روانی چه نام دارد؟

44-منظور از رفتار مقابله ای چیست؟

45-چگونه از طریق اتخاذ روش های مبتنی بر حل مسئله می توان با فشار روانی رو به رو شد؟ با مثال توضیح دهید.

46-ملاک سلامت روانی چیست؟

47-اگر شخصی ملاک سلامت روانی را نداشته باشد بیمار است؟ با مثال توضیح دهید.

48- سه معیار اختلالات روانی را نام ببرید.

49-منظور از رفتار نابهنجار چیست؟

50-ناسازگار بودن اختلال روانی را با ذکر مثال توضیح دهید.

51-احساس ناراحتی و عذاب آور بودن را به عنوان یکی از معیارهای اختلال روانی توضیح دهید.

52-اضطراب را تعریف کنید.

53-اضطراب در چه شرایطی یک اختلال محسوب می شود؟

54-در اختلالات اضطرابی چه وضعیتی در شخص به وجود می آید؟

55-انواع اختلالات اضطرابی را نام ببرید.

56-چهار مورد از علائم اختلال اضطراب فراگیر را نام ببرید.

57-تفاوت میان فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با فرد مبتلا به اختلال هراس را توضیح دهید.

58-ویژگی فرد مبتلا به اختلال هراس اجتماعی را بنویسید.

59-انواع هراس را نام ببرید. چهار مورد.

60- ویژگی افراد وسواسی را بنویسید.

61- چهار نوع کلی اشتغالات ذهنی افراد وسواسی را نام ببرید.

62-در چه شرایطی اختلال فشار پس سانحه ای پیش می آید.

63-مشخصه اصلی اختلالات خلقی چیست؟

64-آشفتگی های ناشی از اختلالات خلقی در چه فرایندهایی مشکل ایجاد می کند؟

65-انواع اختلالات خلقی را فقط نام ببرید.

66- اختلالات خلقی تک قطبی را توضیح دهید.

67-افسردگی عادی چه تفاوتی با افسردگی بالینی دارد؟

68-چهار مورد از رفتارهای افرادذ مبتلا به افسردگی را ذکر کنید.

69- ویژگی اختلال خلقی دوقطبی را توضیح دهید.

70-وضعیت فرد در دوره شیدایی را توضیح دهید.

71-منظور از روان درمانی چیست؟

72-عناصر روان درمانی را نام ببرید.

73-انواع درمان اختلالات روانی را نام ببرید.

74- متخصصان تعداد روش های درمانی را چند نوع ذکر کرده اند.

75-درمان بینشی را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

76-منظور از صحبت درمانی چیست؟

77-منظور از مراجع –محوری چیست؟

78-منظور از شناخت درمانی چیست؟

79- درمان رفتاری را توضیح دهید.

80-مشهورترین روش رفتار درمانی چیست؟ توضیح دهید.

81-شناخت درمانی و رفتار درمانی هر کدام برای چه بیماری استفاده می شود؟

82-منظور از درمان پزشکی زیستی چیست؟

83-دو روش درمان پزشکی زیستی را فقط نام ببرید.

84-سه نوع اصلی داروها را که در روش دارو درمانی استفاده می شود، نام ببرید.

85-روش کار در درمان اختلال های روانی از طریق الکترو شوک چگونه است؟

86-دامنه اختلالات روانی شامل چه مواردی می شود؟ چهار مورد.

87-آیا مراجعان به درمانگران لزوما دارای یک اختلال روانی مشخص هستند؟ به نظر شما به چه دلایلی برای درمان اقدام می کنند؟

88-چه کسانی بیشتر به مراکز درمان اختلالات روانی مراجعه می کنند؟

89-دلایل عدم مراجعه ی افراد به مراکز درمان اختلالات روانی چیست؟

90-کار روان شناسان بالینی و روان شناسان مشاوره را مقایسه کنید.

 91-روان پزشکان بیشتر به درمان کدام دسته از مراجعان کمک می کنند؟

92-متخصصانی را که فراهم کننده خدمات روان درمانی هستند نام ببرید.

93-کانون های مختلفی را که خدمات مشاوره و روان درمانی ارائه می دهند نام ببرید؟

94-در مطب روان پزشکان و متخصصان اعصاب و روان به چه افرادی خدمت ارائه می شود؟

95-مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره ای در چه سازمان هایی مستقر هستند؟

سوالهای تشریحی فصل3

1-چهار نمونه از فرایندهای شناختی را نام ببرید.

2- منظور از فرایندهای شناختی چیست؟

3- در روان شناسی شناختی فرایندهای شناختی چگونه مورد مطالعه قرار می گیرند؟

4-نظام شناختی ما به چه نحوی سازمان دهی شده است؟ نام ببرید.

5- فرایندهای شناختی چگونه به صورت تفکیک شده مورد مطالعه قرار می گیرد؟

6-اطلاعات حسی چگونه به سیستم عصبی منتقل می شوند؟

7- احساس را تعریف کنید.

8-ادراک را تعریف کنید.

9-تفاوت میان احساس و ادراک را بیان کنید.

10-مراحل ادراک را نام ببرید.

11-سه مرحله ادراک را توضیح دهید.

12-پایین ترین و بالاترین سطح پردازش اطلاعات بینایی را بنویسید.

13-با ذکر مثال توضیح دهید که ادراک اطلاعات حسی فراتر از دریافت ساده اطلاعات حسی است.

14-گیرنده های حسی را در شبکیه چشم نام ببرید و نقش آنها را در ادراک اطلاعات بینایی با هم مقایسه کنید.

15-سلول های دوقطبی چه حالتی دارند و چه نقشی در ادراک بینایی دارند.

16-نقش تالاموس در ادراک اطلاعات بینایی چیست؟

17-تالاموس اطلاعات بینایی را در قشر خاکستری به کجا می فرستد؟

18- مناطق 3و4و5 ناحیه گیجگاهی تحتانی در ادراک چه نقشی دارند؟

19-چگونه تمام مجموعه سلول های عصبی در ادراک اطلاعات بینایی درگیر می شوند

20-آیا مسیرهای عصبی متفاوت با هم دیگر عمل می کنند؟ چگونه؟

21-نقش قشر خاکستری را در ادراک بینایی توضیح دهید.

22-جسم پینه ای چیست و نقش آن را در ادراک توضیح دهید.

23-قشر خاکستری را بر اساس چه معیارهایی تقسیم بندی می شوند؟ نام ببرید.

24-لوب های چهارگانه مغز را نام ببرید و نقش هر کدام را در ادراک توضیح دهید.

25-نقش قشر خاکستری پیش پیشانی را در ادراک نام ببرید.

26-تصحیح خطاهای احتمالی در محیط به چه شکل امکان پذیر است؟

27-دو دلیل وجود خطای ادراکی را با مثال از هر کدام بنویسید.

28-ثبات ادراکی را با مثال توضیح دهید؟ 

29-توجه را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

30-توجه ارادی را با مثال توضیح دهید.

31-چه محرک هایی توجه غیر ارادی ما را بیشتر به خود جلب می کنند؟ نام ببرید.

32-با ذکر مثال توجه ارادی و غیر ارادی را با هم مقایسه کنید.

33-محرک هایی که موجب توجه غیر ارادی می شوند چه ویژگی هایی دارند؟

34-عواملی که موجب می شوند در میان همهمه مکالمات گوناگون، مکالمه مورد نظر خود را انتخاب و به آن توجه کنیم، ذکر کنید.

35-وقتی همزمان پیام های گوناگون به گوش می رسند، چگونه مورد پردازش قرار می گیرند؟

36-گلوگاه شناختی را تعریف کنید.

37-وقتی گلوگاه شناختی در قسمت پایانی سیستم شناختی قرار داشته باشد، اطلاعات چگونه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؟

38-توجه پراکنده و توجه متمرکز چه تفاوتی با هم دارند؟

39-انواع توجه را بر اساس تعداد تکالیف (محرک ها) از محیط نام ببرید و توضیح دهید.

40-عوامل موثر در توجه پراکنده را نام ببرید.

41- توجه پراکنده را با مثال توضیح دهید.

42-تشابه میان دو تکلیف را با ذکر مثال توضیح دهید.

43-انجام همزمان چه نوع فعالیت هایی برای ما آسان تر است؟ مثال بزنید.

44-نقش تمرین و مهارت در انجام همزمان دو یا چند فعالیت را بنویسید.

45- انجام همزمان دو تکلیف دشوار برای فرد چگونه است؟ مثال بزنید.

46-نوع پردازش در توجه ارادی چگونه است؟

47- نوع پردازش در توجه غیر ارادی چگونه است؟

48- توجه ارادی و غیر ارادی را از نظر نوع پردازش با هم مقایسه کنید.

49-در چه شرایطی دو تکلیف را به صورت موفقیت آمیز می توان مورد توجه قرار داد؟

50-حافظه را تعریف کنید.

51- نظر افلاطون درباره حافظه چیست؟

52-نظر ویلیامز جیمز در باره حافظه چیست؟

53-سه مرحله اصلی را در حافظه نام ببرید و توضیح دهید.

54-مرحله درون داد و برون داد را در حافظه توضیح دهید.

55-اصول مهم را در حافظه فقط نام ببرید.

56-چرا یادگیری ارادی از یادگیری غیر ارادی موثرتر است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

57- چرا یادگیری عمقی و معنایی از یادگیری سطحی و فیزیکی اطلاعات موثرتر است؟

58- چهار سطح گوناگون یادگیری را با مثال توضیح دهید.

59-اصل زمینه را در یادگیری با ذکر مثال توضیح دهید.

60-صحت و سرعت بازیابی کلمات به چه عواملی بستگی دارد؟ با مثال توضیح دهید.

61- با ذکر مثال توضیح دهید که شباهت حالات درونی در 2مرحله یادگیری و یادآوری چه تاثیری در عملکرد حافظه دارد؟ 

62-بازیابی اطلاعات به چند شکل صورت می گیرد؟ نام ببرید.

63- یادآوری آزاد را با یادآوری به کمک سرنخ مقایسه کنید.

64-منظور از بازشناسی چیست؟

65- تفاوت بازیابی آشکار و پنهان را بنویسید.

66-یادگیری فعال (اثر تولید) را با ذکر مثال توضیح دهید.

67-حافظه عملی چه تفاوتی با حافظه کلامی دارد؟ با مثال توضیح دهید.

68-غیر از اصول پنج گانه چه عوامل دیگری در حافظه موثر است؟ نام ببرید.

69-انواع سیتم حافظه را بنویسید و رابطه آن ها را بر مبنای سلسله مراتب توضیح دهید.

70-عبور از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت و از  حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت نیازمند چیست؟ فقط نام ببرید.

71-ارتباط سه سیستم حافظه به چه شکلی است؟ توضیح دهید.

72-بیماران مبتلا به اختلالات حافظه ای در انجام تکالیف حافظه چگونه عمل می کنند؟

73-انواع حافظه را از نظر تولوینگ نام ببرید.

74-حافظه رویه ای (شرطی) را با مثال توضیح دهید.   

75-حافظه آماده سازی ادراکی را با مثال توضیح دهید.

76- حافظه معنایی را با ذکر مثال توضیح دهید.

77- حافظه حوادث خاص (رویدادی) را با ذکر مثال توضیح دهید.

78-هوشیاری و میزان آگاهی در کدام یک از انواع حافظه بیشتر است؟

79-کدام یک از انواع حافظه بلندمدت تولوینگ از بقیه مهم تر هستند؟ چرا؟

80-اختلالات حافظه به چند شکل وجود دارد؟

81-وضعیت بیمارانی که در حافظه بلندمدت دچار مشکل هستند، به چه صورت است؟ با مثال توضیح دهید.

82-نقش هیپوکامپوس را در حافظه توضیح دهید؟ نقش لوب های چهارگانه را در حافظه توضیح دهید.

83- مخچه در کدام حافظه نقش دارد؟

84-کارکردهای گوناگون زبان را نام ببرید.

85-چه دیدگاههایی در یادگیری زبان وجود دارد؟ نام ببرید.

86-اشکال چهارگانه زبان را نام ببرید.

87-سیستم سلسله مراتبی زبان را به ترتیب نام ببرید.

88-سیستم اولیه و ثانویه زبان را نام ببرید و مقایسه کنید.

89-سیستم های موازی زبان را با ذکر مثال توضیح دهید.

90-سیستم پردازش اطلاعات به چه معناست؟

91-هنگامی که یک فرد پیامی را برای فرد دیگر ارسال می کند، فرایند کار به چه شکل است؟

92-شنیدن حسی و معنایی چه تفاوتی با هم دارند؟ با مثال توضیح دهید.

93-پدیده لب خوانی را توضیح دهید.

94- پدیده لب خوانی در چه افرادی تاثیر بیشتری دارد؟

95-مهارت هایی را که در «گفتن» وجود دارد، بنویسید.

96-زمینه و متن گفتار چگونه در کمیت و کیفیت آن تاثیر می گذارد؟

97-اثر زمینه مشترک بین گوینده و شنونده را با ذکر مثال توضیح دهید.

98-خطاهای شایع در زمینه گفتار را نام ببرید و توضیح دهید.

99-یادگیری خواندن نیازمند چه مهارت هایی است؟

100-منظور از مهارت کلمه خوانی چیست؟

101-در روش های سنتی یادگیر برای کودکان بیشتر از چه روشی استفاده می شده است؟ روش جدید چیست؟

102-راهکارهای متفاوت را در کلمه خوانی بنویسید.

103-در آواشناسی از چه مهارت هایی باید استفاده کرد؟

104-افرادی که به نارساخوانی مبتلا هستند چه مشکلی دارند؟

105-کلمات دیداری پایه به چه کلماتی گفته می شود و در چند درصد از این کلمات توسط خوانندگان خوب استفاده می شود؟

106-خوانندگان خوب چه کسانی هستند؟

107-نشانه های متن را تعریف کنید.

108-تحلیل ساختاری به چه معناست؟

109-پدیده تثبیت یا خیرگی توضیح دهید.

110-خردمندانه ترین و پیچیده ترین موفقیت را در سیستم زبان نام ببرید.

111-نویسندگان ماهر باید دارای چه مهارت هایی باشند؟

112-چه شباهت هایی میان نوشتن و خواندن وجود دارد؟ توضیح دهید.

113-مهم ترین عامل در نوشتن چیست؟

114-نوشتن مستلزم رو به جلو و رو به عقب یعنی چه؟ توئضیح دهید/

115-برای بهبود نوشتن چه راهکارهایی وجود دارد؟

116-ناحیه بروکا در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

117-ناحیه ورنیکه در کجا قرار دارد و نقش ان چیست؟

118-آسیب به نواحی بروکا و ورنیکه چه مشکلی را در فرد ایجاد می کند؟

119-چپ دست ها با چه مشکلاتی در نوشتن رو به رو هستند؟