نمونه سوال دی ماه 96

همکاران گرامی لطفا برای دانلود نمونه سوالات بر روی کلمه دانلود کلیک نمایید.

دانلود

نمونه سوال درس 1 و 2

http://s10.faza98.com/dl/j3DRh7/سوال رشد.docx

 

 

 

نمونه سوال درس 1http://s10.faza98.com/dl/t2F7To/نمونه فصل 1 a.docx

نمونه سوال نوبت دوم

                  نمره باعدد:..........                                                بسمه تعالي                                      نمره باعدد:...............

نمره تجديدنظر:                                                             وزارت آموزش وپرورش                       نمره:

                 نمره باحروف:                                        اداره كل آموزش وپرورش استان قم                         نمره باحروف:...............

نام ونام خانوادگي وامضاي دبير:                                       اداره آموزش وپررورش ناحيه 2              نام ونام خانوادگي وامضاي دبير:

.................................................                               دبيرستان بوعلی سینا  1            ........................................................   

نام آزمون: روان شناسي         سال تحصيلي:94-93        مدت آزمون:80 دقيقه              ساعت شروع:8 صبح       تاريخ آزمون:۱۳/۳/94

                                                        

                                       رشته:                                          كلاس:       نام ونام خانوادگي:                 شماره صندلي:                       

 

تعدادصفحات:3 صفحه                     نام دبیر:                              نام طراح: خانم قدرتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25|۱

گزينه صحيح راعلامت بزنيد:

الف) كدام رويكرد«صرفاًروي رفتار قابل مشاهده» تأكيدمي كند؟ (دانش)

 ۱)رفتاري O                         ۲)زيست شناختي  O                     ۳) روان كاوي  O                       ۴)شناختيO

 

ب)رضا درحین موتورسواری درخیابان ،تک چرخ می زند،کاراومربوط به کدام ویژگی نوجوانی است؟(درک وفهم)

۱) قهرمان سازیO                  ۲) شکست ناپذیری   O                  ۳) تفکرفرضیO                         ۴)مفهوم خودO

 

ج) «خاطرات اولین روز دبستان هرفردی» مربوط به کدام سیستم حافظه تولوینگ می باشد؟ (درک وفهم)

۱) معنايي O                         ۲) رویه ای O                             ۳) حوادث خاص O                ۴) آماده سازی ادراكي O

 

د)
این بیت از سعدی بیانگر کدام ویژگی انسان سالم است؟ (درک وفهم)

       « بنی آدم اعضای یکدیگرند                   که درآفرینش زیک گوهرند                     

‍        چوعضوی به دردآورد روزگار             دگرعضوها رانماند قرار»

۱) ادراک درست وبجا ازتوانائی خود ودیگران O                                  ۲) هدف داری درزندگی O  

۳) احساسات گسترش یافته O                                                          ۴) تسلط برهیجان های خودO

 

و)مناسب ترین روش درمانی برای افسردگی وترس مرضی به ترتیب کدام است؟ (دانش)

۱)شناخت درمانی-دارودرمانی O                                                     ۲) رفتاردرمانی- دارودرمانیO 

3) دارودرمانی-شناخت درمانیO                                                     ۴) شناخت درمانی-رفتاردرمانیO

۱

 

 

 

 

 

75|1

 

 

 

 

 

جای خالی راباکلمات مناسب پرکنید: 

الف) متغيري كه بهطورمستقيم به وسيله آزمايشگردستكاري مي شود................... نام دارد.(دانش)

 

ب) فریبا تأکید برآزادی برای انتخاب سرنوشت خوددارد؛دیدگاه فکری وی براین اساس،ازرویکرد................الهام گرفته است. (درک وفهم)

 

ج) يكي ازمهمترين تغييرات جسمانی دردوره نوجواني،................ است. (دانش)

 

د) شنيدن ................. به معناي فرايند فيزيولوژيكي شنيدن به كار مي رود. (دانش)

 

و) عمده ترین نقش رادرادراک.................... ایفا می کند. (دانش)

 

ز) درمرحله .................. واكنش بدن به عامل فشاررواني،شوكه شدن موقتي است. (دانش)

 

ح) به تمام رفتارهاي سازگاري ،كاهش اثرات فشارررواني ويا تحمل فشاررواني................... مي گويند. (دانش)

 

2

25|1

 

عبارات مرتبط رابه هم وصل كنيد:    (دانش)                                                

                                                                                            روش تحقيق علمي

 فرايند جست وجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين                        قیاسی

       استدلال نوجوانان                                                                         فوبیا      

       مجموعه ای ازحرکات چشم                                                             ورزش ناکافی  

       اختلال هراس                                                                             ساکادها

      عامل ریسک رفتاری                                                                    تثبیت وخیرگی 

 

3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

75|2

 

صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص کرده وجملات غلط رااصلاح کنید:   (دانش)

 

الف)دررويكردزيست شناختي،سلامت وبيماري نتیجه ی شکل گیری محرک وپاسخ هایی است که درواکنش به محیط خود می دهیم..............

 

ب) دردوره عمليات ذهني پياژه،فردقادراست برروي عمليات شناختي خودفكركند .............................

 

ج) رشد مو دربدن از صفات اولیه ی جنسی است.....................

 

د)درسیستم شناختی مایک صافی وجودداردکه درهرزمان به اطلاعات خاصی اجازه عبور می دهد ......................

 

و)اگراطلاعات واردشده به حافظه کوتاه مدت موردتوجه ودقت قرارگیرد؛به حافظه بلندمدت واردمی شود....................

 

ز)رفتار نابهنجاربه کارایی وکارآمدی شخص آسیب می زند.....................

 

ح) درمان هاي پزشكي،ازطريق دارودرماني والكتروشوك انجام مي شود......................

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

3

کوتاه پاسخ دهید:

 

الف)به حدس اوليه ي قابل بررسي تجربي درباره ي پديده ي موردنظررا مي گويند؟(دانش)  ........................

 

ب)هدف از تحقیقات کاربردی درروانشناسی چیست؟ (دانش)  ..............................

 

ب) لیلادخترپرخاشگری است،هیچ یک ازدانش آموزان کلاس حاضرنیست با اودریک گروه باشد،اوسعی داردرفتارخودراتغییردهد؛این رفتاراومربوط به کدام مرحله ی رشد است؟ (درک وفهم)........................

 

ج) اگر شخصی به دلیل حضور پلیس قوانین رانندگی رارعایت کند؛درکدام مرحله ی رشد اخلاقی کلبرگ قراردارد؟(درک وفهم).................

 

د)خانم ایرانی درمنزل همزمان باگوش دادن به موسیقی،کتاب داستان هم می خواند؛به نظرشمااوازچه توجهی استفاده می نماید؟(درک وفهم)...

.........

ه)اگربراثربیماری یا وراثت سلول های مخروطی چشم فردی آسیب ببیند؛چه تاثیری بردرک محیط پیرامونی دارد؟(درک وفهم)...................

 

و) فرض کنید فرزندی به مادرش بگوید:"آن دوستم باز کتابم راقرض گرفت."کدام عامل باعث می شود که مادر بداند منظور فرزندش کدام یک از دوستانش است؟(درک وفهم).........................

 

ز)جمله دستوری «دفتررابازکن» مربوط به کدام نوع ازحافظه است؟(درک وفهم)...................

 

ح) زهرا دانش آموزی است که درهنگام نوشتن انشا ،معمولاً کلمات راجابه جا می نویسد،مثلاً می نویسد«درفصل میوه ها تابستان را می چینند»

ازکدام نوع خطاها می باشد؟(درک وفهم)...........

 

ط) به عمل آگاهانه،جهت آسيب رساندن به ديگران واشياء گفته مي شود؟ (دانش).................

 

ی) دراین مرحله  ازسندرم انطباق عمومی،واکنش بدن به عامل فشارروانی،شوکه شدن موقتی است؟ (دانش).................

 

ک) مینا ترس شدید از مسخره شدن دربین دوستان رادارد،اودچار کدام نوع اختلال شده است؟(درک وفهم)............

 

۵

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

شادی دختری است چاق ودرخانواده ای زندگی می کند که والدین اودرآستانه ی طلاق قراردارند،به نظر شما شروع سن بلوغ دراو چگونه است؟تحلیل شماچیست؟(تجزیه وتحلیل)

 

 

 

 

6


 

 

 

2

کلمه «روان شناسی» رادر سطوح مختلف یادگیری مشخص کرده و طبقه بندی کنید. (کاربرد)

 

7

1

بازیابی آشکار ونهان رامقایسه کرده شرح دهید. (درک وفهم)

8

۱

تأثیرتفکربرفرایندنوشتن راباذکریک مثال بنویسید. (درک وفهم)

 

 

 

9

1

چرا به بعضی از افراد توصیه می شودکه به یادداشت حوادث روزانه ی خود بپردازند؟(ترکیب)

 

10

 

 

 

 

1

درهریک از موارد زیر نوع تعارض رامشخص کنید؟ (تجزیه وتحلیل)

الف)رفتن به سفر تفریحی که هزینه ی بالایی دارد..................

 

ب)فاطمه دردانشگاهی درشهر دیگردررشته مورد علاقه اش قبول شده است،امابه خاطر دوری از خانواده اش ناراحت است..............

 

ج) حسین به علت مشکلات فراوان بارئیس اداره مجبوراست بین اخراج واستعفا یک مورد راانتخاب کند..........

 

د) ضرب المثل «هرکه طاووس خواهد جورهندوستان کشد».................

 

11

1

ویژگی های افرادی که دارای شخصیت الگوی رفتاری« الف» هستند را با الگوی رفتاری« ب » مقایسه کنید.دومورد. (درک وفهم)

12

 

 

۱

اختلال اضطراب فراگير رابا اختلال هراس مقایسه کنید. (درک وفهم)

 

 

 

 

13

۱

آیاشماحاضرید باافرادی که ازبیماری وسواس رنج می برند،ارتباط داشته باشید؟چرا؟ (ارزشیابی)

 

 

 

 

 

 

14

موفق وسرفرازباشید

 

نمونه سوال نوبت دوم

نام و نام خانوادگی:                                          اداره کل آموزش و پرورش استان قم                       مدت آزمون :60 دقیقه

آزمون روانشناسی (نیمسال دوم)               اداره آموزش و پرورش منطقه جعفرآباد                       تاریخ آزمون:

پایه سوم                                                                  دبیرستان شهید علمداری                                       نام د بیر: آقای صفائی زاده          

سال تحصیلی 94-93                                                                                                           

 

بارم

سوال

ردیف

5/0

معایب روش همبستگی چیست؟

    الف)مشاهده طبیعی       ب)خارج از حالت طبیعی بدن   ج عدم کنترل آزمایشگر روی رفتار    د)  همه موارد

1

5/0

کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل محیطی تاثیر گذار در جنین نمی باشد؟

    الف)سن مادر         ب)پرتونگاری              ج)وضعیت تغذیه و سلامت               د)کیفیت تغذیه مادر

2

5/0

نقش عمده لوب پس سری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف)ادراک بینایی           ب)ادراک حسی                  ج)کنترل حرکات ظریف              د)ثبات ادراکی

3

5/0

کدام یک از عوامل زیر جزء ویژگی های فراد سالم نمی باشد؟

الف)هدفداری در زندگی                                                     ب) دوستی با خود و دیگران

 ج)تلاش برای زندگی سالم                                                  د) خوش اخلاقی با دیگران

4

5/0

موضوع علم روانشناسی رفتار و ........................... می باشد.

5

1

رشد انسان از زمان ........... شروع می شود و نظریه روانی اجتماعی از روانشناس مشهور ..............است.

6

1

پایین ترین سطح حافظه .......................است و نام دیگر حوادث خاص ......................می باشد.

7

5/

آخرین توانایی زبان ....................است.

8

1

عبارات درست را با علامت (ص) و عبارات نادرست را با علامت(غ) مشخص کنید.

الف)کودکان در دوره حسی حرکتی دارای بازتابهای ارثی هستند.

ب) ورزش نکردن ناکافی جزء عواملی است که ریسک رفتاری نامیده می شود.

 

9

5/1

شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب کنید و در سمت راست بنویسید.(یک گزینه اضافی است)

الف)یادگیری

ب)فشار روانی

ج)دوره عملیات صوری

د)دوره عملیات عینی

ا- یکی از نشانه های جامعه معاصر

2-در این دوره تفکر منطقی پایه ریزی می شود.

3-فرایندی که بر اثر تجربه بوجود می آید.

 

10

2

هریک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.

حافظه :

 

اختلال روانی :

 

 

11

1

دو هدف روانشناسی علمی را بنویسید.

12

5/1

انواع خطاها که در سیستم گفتاری وجود دارد را نوشته و توضیح دهید.

 

 

 

 

13

2

دو مرکز اصلی زبان در کدام ناحیه قرار دارد و کار آنها چیست.

14

5/1

سه مورد از عوامل موثر در توجه پراکنده را بنویسید.

15

1

چهار مورد از علائم اختلال وسواس فکری عملی را بنویسید.

16

5/1

تعارض را تعریف کنید و انواع تعارض را نام ببرید.

17

5/1

عناصر روان درمانی را نام برده و سه مورد از مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و روان درمانی را بنویسید.

 

 

 

18

5/

واکنش معمول در برابر ناکامی چیست؟

19

 

موفق و پیروز باشید.