نمونه سوال نوبت اول

هوالعلیم

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                              تاریخ : 30/10/93

آزمون درس : روان شناسی                                   اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان                                     مدت : 75 دقیقه

کلاس :                                                                            دبیرستان دارالزهراء(س)                                              پایه تحصیلی : سوم علوم انسانی

                                                 طراح سوال: فاطمه حسن پور                                              شماره صندلی:

                                                                                            تعداد صفحات سوال :                                                 پاسخ نامه دارد

ردیف

پیامبر اکرم : داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را بر دانش خود بیفزاید .

بارم

 

1

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین نمایید :

الف) در روش استقراء دانشمند یک حدس اولیه قابل بررسی تجربی دربارهی پدیدهی مورد نظر ارائه میدهد . صحیح oغلطo

ب) مهمترین درک ما از نظریه فروید کشف پدیدهی خود آگاه است .                                                   صحیح oغلطo

پ) به نظر پیاژه بحران در واقع هر نوع رویارویی با محیط است .                                                         صحیح oغلطo

ت) برخلاف دوره های دیگر زندگی رشد زیستی _ اجتماعی در دوره دوم کودکی یکنواخت و کم حادثه یا کم ماجراست .

                                                                                                                                    صحیح oغلطo

1

 

2

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل نمایید :

الف) اگر پیش بینی دارای درجه ی بالایی از اعتبار باشد در آن هنگام روانشناس میتواند رابطهی بین............................... را مورد توجه قرار دهد .

ب) در روانجشناسی یک پدیده روان شناختی را از منظرهای متفاوت با روشهای متفاوتی مورد بررسی قرار میگیرد که در اصطلاح به آن ..................................... گفته می شود .

پ) تکرار پذیری از مزایای روش ......................... است .

ت) وراثت نشان دهنده نقش عامل ............................. در رشد است .

د) رشد به تغییرات پی در پی و منظمی گفته می شود که از ............................. تا ............................. ادامه می یابد .

ذ) رشد جسمانی از تولد تا 2 سالگی سریع افزایش می یابد به طوری که وزن بدن ......................... و قد ............................. می شود.

3

 

 

3

گزینه مناسب را با علامت مشخص نمایید :

1)روانشناسی علمی چگونه رفتار انسان را بررسی می کند ؟

الف)به هر شکل ممکن که امکان پذیر باشد.o                                ب)با طرح مفاهیمی ساده و مستقیم به روش تجربیo

پ) از روش انسان گرا o                                                          ت) با کنترل و پیش بینی o

 

2)موضوعات « رویاها » « پردازش اطلاعات » و « محرکات بیرونی » به ترتیب در کدام رویکردهای روان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد .

الف) شناختی –روان کاوی –رفتاری o                                           ب) رفتاری –شناختی –روان کاوی o

پ)روان کاوی –شناختی –رفتاری o                                            ت) شناختی –رفتاری –روان کاوی o

 

3)هیجانات کودک در ابتدا ساده است وبه تدریج پیچیده تر می گردد . جمله ی فوق مربوط به کدام گزینه زیر است ؟

الف ) رشد شناختی طفولیت o                                                      ب) رشد هیجانی اجتماعی کودک اول o  

پ) رشد هیجانی اجتماعی طفولیت o                                              ت ) رشد شناختی دوره کودکی اولo

 

4) به آن تفکر نوجوان که باعث می شود از وقایع غیر واقعی نتیجه منطقی بگیرد .

الف) تفکر فرضیه سازی o     ب) حقیقت جویی o        پ) خیال پردازیo       ت ) قهرمان سازی o

 

5) در آزمون بالانس وزنه ها کودک 10 ساله از طریق .............................. و نوجوان درسنین 14-13 سالگی از طریق ................... به هماهنگی و توازن بین وزنه ها دست پیدا می کند .

الف)آزمایش خطا –آزمایش منظمo                                                   ب) آزمایش منظم –آزمایش خطا o   

پ) تصادفی –آزمایش منظم o                                                         ت) آزمایش منظم - تصادفیo

 

 

5/1

 

6) به ترتیب رعایت « استانداردهای رایج اجتماعی »«کارت های صد آفرین »و « ارزیابی سود و زیان » به کدم دوره های رشد استدلال اخلاقی مربوط می شود ؟

الف) قبل از قراردادی – قراردادی – قبل از قراردادی o        ب) قراردادی _ قبل از قراردادی – قبل از قراردادیo

پ) قراردادی _ قبل از قراردادی – مافوق قراردادی o         ت) قبل از قراردادی – قراردادی - قراردادیo

 

 

4

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید :

الف) استقرا چگونه امکان پذیری می شود ؟

 

ب) هر زمانی که کشش عزیزی انسان با موانعی برخورد کنند چگونه یک فرد با شرایط پیش آمده سازگار می شود ؟

 

ت) شکل گیری مفهوم « خود » به شکل مثبت ( دوره کودکی اول) به چه معناست ؟

 

پ) رویکرد انسان گرا توسط آبراهام مازلو چه نامیده شد ؟

 

د) به کسب آن دسته از ویژگی ها و رفتار هایی که فرهنگ هر جامعه معینی برای زنان و مردان خود مناسب می داند چه میگویند ؟

 

5/2

5

کامل کنید .

الف) روان شناسی در پی یافتن جوابی برای این پرسش است که انسان .......................................................................؟

ب) در رویکرد زیست شناختی فرض بر این است که رفتار و هیجان با .................................................................................. .

پ ) انعطاف پذیری به انسان کمک می کند تا ..................................................................................... .

ت ) از دیدگاه پیاژه هوش ، یک فرایند اساسی زندگی است که ......................................................................................... .

2

6

هر یک از موارد « ستون اول » به کدام یک از مفاهیم « ستون دوم » اشاره دارد .( 2 مورد اضافی است )

ستون اول

ستون دوم

الف)بحث در مورد مفاهیمی مثل آزادی ، اعداد و .............

ب)کسب عملیات شناختی

پ) بازتاب های ارثی

ت)تفکر خود محوری

1) دوره بیش عملیاتی

2) دوره رویانی

3) دوره حسی –حرکتی

4) عملیات ذهنی

5) دوره ی جنینی

6) عملیات عینی

 

 

1

7

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید .

الف) دو مورد ازفواید مطالعه ی روان شناسی را بنویسید .

 

 

 

1

ب) تفاوت رویکرد رفتاری و انسان گرا را در رابطه با تجربه هیجانی بررسی کنید .                                 

 

 

1

پ) چرا در بیش تر موارد بررسی ویژگی های روانی در شرایط آزمایشگاهی امکان پذیر نمی باشد با ذکر مثال توضیح دهید .

 

 

1

ت) چرا رشد یک فرایند مرحله ای ، مداوم پیوسته است ؟                      

 

1

د) آخرین مرحله رشد از نظر اریکسون چه نام دارد ؟ در مورد آن توضیح دهید ؟

 

 

5/1

ذ) اثرات روحی و روانی بلوغ زود رس و دیر رس را در دو جنس دختر و پسر مقایسه کنید.

 

 

5/1

و) ویژگی شکست ناپذیری به عنوان یکی از خطرات خود مرکزی در دوره ی نوجوانی را با مثال بررسی کنید

 

 

1

ه) مقایسه کنید نقش کدام گروه از والدین در هویت یابی و شکل گیری خود در دوره نوجوانی موثرتر است ؟

 

 

1