اولین کارگاه آموزشی گروه آزمایشگاه

اولین کارگاه آموزشی گروه آزمایشگاه استان قم

                      با موضوع  :

رفع اشکال آزمایشات زمین شناسی کتب آزمایشگاه علوم تجربی 1و 2

 

 

تاریخ برگزاری :28 آبان ماه1397

 ساعت برگزاری : 18/30

محل برگزاری : چهار راه غفاری - خیابان ایستگاه - خانه علوم و فنون