آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و کاربرد آن ها : پوآر

پمپ پی پت  یا پوآر 

از پمپ پی پت برای مکش استفاده می شود و اگر مواد سمی هستند باید قبل از استفاده از پوآر از سالم بودن آن مطمئن شوید و آن را با آب امتحان کنید.
نحوه استفاده از این وسیله آزمایشگاهی بدین صورت است که از دکمه A برای خالی کردن هوای داخلی پوآر استفاده می شود و از دکمه S برای مکش مواد سمی استفاده می گردد. همچنین برای خالی کردن مواد مکش شده می توانید از دکمه E استفاده نمایید.

                             پووار