نرم افزار های آموزشی اندورید

همکاران عزیز و دانش آموزان گرامی می توانند نرم افزار های تشریح و شیمی و فیزیک را در قسمت های مشخص شده دانلود کنند

نرم افزار تشریح چشم

نرم افزار تشریح گوش

نرم افزار تشریح قلب

نرم افزار تشریح مغز

نرم افزار LIFE

نرم افزار آناتومی کل بدن

مجموعه نرم افزار phet

نرم افزار شیمی chemist

نرم افزار شیمی beaker

نرم افزار اکروبات شیمی

نرم افزار اکروبات فیزیک