طرز تهیه 83 نوع شناساگر

روش تهیه بیش از 80 معرف مواد شمیایی

  تابان چرم

 

1- تهیه آب آهک

5گرم اکسید کلسیم رادر150میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است0

روش تهیه بیش از 80 معرف مواد شمیایی

  

 

1- تهیه آب آهک

5گرم اکسید کلسیم رادر150میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است0

2- تهیه محلول لوگل

برای تست نشاسته، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته یک گرم یدورپتاسیم را با 25/0 گرم ید جامد مخلوط کرده و در100 میلی لیتر الکل حل می کنیم.

 

 

  

1- تهیه آب آهک

5گرم اکسید کلسیم رادر150میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است0

2- تهیه محلول لوگل

برای تست نشاسته، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته یک گرم یدورپتاسیم را با 25/0 گرم ید جامد مخلوط کرده و در100 میلی لیتر الکل حل می کنیم.

3-تهیه محلول ید

برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته 25/0 گرم ید جامد را در 100میلی لیتر الکل حل می کنیم.

4-تهیه محلول تورنسل

معرف اسیدهاو بازها

یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به 100میلی لیتر می رسانیم.

5-تهیه محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

معرف اسید و بازها

یک دهم گرم آن را در100میلی لیتر آب مقطرحل می کنیم.

6-تهیه محلول فنل فتالئین

2گرم پودر فنل فتالئین رادر50میلی لیتر الکل حل کرده با آب مقطر به100 میلی لیتر می رسانیم.

7-تهیه محلول نیترات نقره

برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...

یک گرم پودر نیترات نقره را درمیلی لیتر 100 آب مقطرحل می کنیم و در شیشه های تیره نگهداری می کنیم.

8-تهیه محلول گیمسا

برای رنگ آمیزی گلبول های سفید

یک گرم پودر گیمسا را با 60 میلی لیتر گلیسیرین مخلوط نموده و به مدت 1ساعت در گرم خانه 60 درجه گرما نگهداری می کنیم. پس از خروج 66 میلی لیتر الکل متیلیک 97درجه به به آن اضافه می کنیم. این محلول به نام محلول ذخیره گیمسا است . به هنگام استفاده 5/2میلی لیتر از این محلول را با 3 میلی لیتر متانول مخلوط کرده و 100 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

9- تهیه محلول فوشین قلیایی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 5 ثانیه

یک گرم فوشین قلیایی را در100میلی لیتر الکل95 درجه حل کرده و 100میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

10- تهیه محلول کارمن زاجی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 15دقیقه

برای رنگ کردن بافت های سلولزی به مدت 2-1دقیقه در یک بشر به حد اشباع زاج پتاس در آب حل می کنیم و بوسیله چراغ الکلی آن را به جوش می آوریم سپس یک گرم کارمن قرمز را در هاون سایئده به زاج در حال جوش اضافه می کنیم.10دقیقه بجوشد و پس از سرد شدن آن را با کاغذ صافی، صاف کرده و چند قطره اسید فنیک (برای جلوگیری از فساد) به آن اضافه می کنیم.

11- تهیه چسب نشاسته

یک گرم نشاسته را در 100میلی لیتر آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

12- تهیه آب ژاول

برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلریت سدیم می دهد.

13. تهیه محلول سولفات مس

برای شناخت پروتئین

یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در میلیلیتر 100 آب مقطر حل می کنیم .

14. تهیه سولفات مس بدون آب

حدود 5 گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله آنقدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .

15.تهیه محلول سود 10%

برای تست پروتئین

10 گرم سود جامد را با ترازو وزن کرده سپس آنرا در100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و خوب بهم می زنیم .

16 . تهیه محلول پتاس 5%

برای جذبco2

٢٠گرم پتاس جامد را وزن کرده و آن را در 400 میلی لیتر آب حل می کنیم.

17- تهیه اسید کلریدریک 5/0 نرمال

500سی سی آب مقطر را با 5/21 میلی لیتر اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

18- تهیه اسید کلریدریک 1 نرمال

100میلی لیتر آب مقطر را با1/8 میلی لیتر اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

19- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم

برای دفع Co2

5 گرم بیکربنات پتاسیم را در 100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

20- تهیه آبی تولوئیدین

برای رنگ آمیزی کرو موزوم ها

نیم گرم پودر آن را در100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

21- تهیه استو کار من

برای رنگ آمیزی کروموزم ها

یک گرم کارمن را در 55 میلی لیتر آب مقطرمی جوشانیم.

22- تهیه برم تیمول بلو

یک گرم پودر برم تیمول را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و یک یا دو قطره آمونیک به آن اضافه می کنیم.

23- تهیه بلودومتیل

نیم گرم پودر تجاری بلودومتیل را در یک لیتر آب مقطر حل می کنیم.

24- تهیه سبز ید

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در30 ثانیه

یک گرم سبز ید را در100میلی لیتر الکل 70 درجه حل می کنیم.

25- تهیه محلول گلوکز%1

یک گرم گلوکز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به100 میلی لیتر می رسانیم.

26- تهیه کشت مخمر

یک گرم پودر گلوکز را در 100 میلی لیتر آب حل کرده یک قاشق چایخوری خمیرترش نان به آن اضافه کنید و هم بزنید.این ظرف را به مدت یک ساعت در حرارت37درجه قراردهید.

27- تهیه کشت پارامسی

مقداری یونجه را درظرفی خیس کرده(بهتر است یونجه ها رادریک تا دو هفته قبل از آزمایش خیس کرد و در حرارت هوای آزمایشگاه قرارداد.)

28- تهیه محلول پپسین

6 گرم پودر پپسین رادر150میلی لیتر آب درون یک بشر کوچک حل می کنیم.

29- تهیه معرف بیوره

4 گرم سود را در500 میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم سپس3 گرم سولفات مس آبدار به آن اضافه کرده پس از افزودن 5 گرم یدور پتاسیم به محلول 9گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم اضافه کرده و خوب هم زده محلول حاصله آبی رنگ است.در صورت ظاهر شدن رسوب سیاه یاقرمز محلول،خراب است.

30- تهیه محلول قرمز کنگو

برای رنگ کردن بافت های سلولزی

یک گرم پودر آن را در 100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

31- تهیه قرمز خنثی

برای مشاهده واکوئل ها درپارامسی

یک گرم پودر آن را با 100 میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده و به هم زده تا محلول یک در صد بوجود بیاید .

32- تهیه محلول فیکساتور

برای نگهداری بافت های گیاهی در ان مقدار 150 میلی لیتر الکل 90 درجه را با مقدار 100 میلی لیتر فرمل 5% مخلوط کرده بعد مقدار 50 میلی لیتر گلیسیرین به آن می افزاییم .

33- تهیه محلول سبز متیل

برای رنگ کردن بافت های چوبی گیاهان در مدت 30 ثانیه

یک گرم پودر تجارتی را در 10 میلی لیتر الکل 70 درجه حل کرده و با آب مقطر حجم آن را به 100 میلی لیتر میرسانیم .

34- تهیه محلول بندیکت کیفی

173 گرم سیترات سدیم و 100 گرم کربنانت سدیم بی اب را در800 میلی لیتر آب مقطر به کمک گرما حل می کنیم . در ظرف دیگری 3/17 گرم سولفات مس متبلور در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده به تدریح به محلول سیترات کربنات اضافه می کنیم و حجم محلول را به یک لیتر می رسانیم.

35- تهیه فهلینک

برای شناخت گلو کز

34 گرم سولفات مس متبلور را در مقدار کمی آب مقطر به کمک حرارت حل کرده و حجم ان را به500 میلی لیتر می رسا نیم.

36- تهیه فهلینگ

برای شناخت گلوکز

173 گرم تارتارات سدیم و پتاسیم را (نمک راشل) در کمی آب حل کرده و 100میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 15% بدان می افزائیم و حجم محلول را به 500 میلی لیتر می رسانیم.

37- تهیه محلول بیسمارک

یک گرم پودر قهوه ای بیسمارک را در100میلی لیتر الکل 80 درجه حل می کنیم.

38- تهیه اسید کلریدریک رقیق۴/٠مولار

۵ میلی لیتراسید کلریدریک 37% را برداشته داخل بشر حاوی 150 میلی لیتر آب مقطر می ریزیم . این اسید برای آزمایش هضم پروتئین می باشد .

39- تهیه محلول جهت شمارش گلبول های قرمز

1/. گرم نمک طعام ، 5/3 گرم سولفات سدیم ، 25/. گرم کلرور جیوه ، حجم آنها را با آب مقطر به 100 میلی لیتر می رسانیم .

40- محلول 30% کلرور کبالت

برای مشاهده اثر روزنه ها

30 گرم بلور کلرور کبالت را با 100 میلی لیتر آب مقطر پس از حل کردن آن را صاف می کنیم .

41- تهیه سود رقیق

برای هضم پروتئین ها

4 گرم سود را در مقداری آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم .

42- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

به 3 میلی لیتر محلول نیترات نقره 3 قطره محلول سود اضافه کنید . رسوب قهوه ای رنگ Hg2o تولید می شود .سپس محلول آمونیاک به آن بیافزایید تا رسوب حل شود .

43- تهیه معرف شیف

1/. گرم فوشین در 100 میلی لیتر آب مقطر به این محلول گاز so2 سولفیت سدیم و کمی Hcl اضافه می کنیم .

44- تهیه محلول لوکاس

برای تشخیص انواع الکل ها

17گرم کلرید روی بدون آب مذاب شده را در 5/11 میلی لیتر محلول Hcl 37% حل کرده و به هم زده و بعد در دسیکاتور خشک کرده تا دیگر بخارات اسید از آن بلند نشود بعد از آن استفاده می کنیم.

45- محلول ید

طرز تهیه: ۲۵/۰ گرم ید جامد را در ۱۰۰سی سی الکل صنعتی حل می کنیم.

کاربرد: برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته

46- ایزوپروپیل الکل

طرز تهیه:از محلول۵۰٪ این محلول تهیه می شود

کاربرد: پاک کردن لنز عدسی میکروسکوپ هاوتهیه محلول ها

47- محلول تورنسل

طرز تهیه:

یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به ۱۰۰سی سی می رسانیم.

کاربرد: معرف اسیدهاو بازها

48- محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

طرز تهیه: یک دهم گرم آن را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل می کنیم

کاربرد: معرف اسید و بازها

49- محلول فنل فتالئین

طرز تهیه:

۲گرم پودر فنل فتالئین رادر۵۰سی سی الکل حل کرده وبا آب مقطر به۱۰۰سی سی می رسانیم.

کاربرد: معرف اسید و بازها

50- محلول نیترات نقره

طرز تهیه:

یک گرم پودر نیترات نقره را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل میکنیم (نگهداری در شیشه های تیره )

کاربرد: برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...

51- چسب نشاسته

طرز تهیه:

یک گرم نشاسته را در ۱۰۰سی سی آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

52- آب ژاول

طرز تهیه:

در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلرید سدیم می دهد.

کاربرد: برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

53- محلول سولفات مس

طرز تهیه: یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم .

کاربرد: برای شناخت پروتئین

54- سولفات مس بدون آب

طرز تهیه: حدود ۵ گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله آن قدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .

چند نکته :
1- چگونه از پودر فنل فتالئین ، محلول فنل فتالئین را می سازند؟ اجزای مورد استفاده و میزان هریک از اجزاءو روش تهیه ی محلول چگونه است؟
2-چگونه از پودر متیل اورانژ، محلول متیل اورانژ را می سازند؟ اجزای مورد استفاده و میزان هریک و روش تهیه ی محلول چگونه است؟
3-چگونه از پودر تورنسل ، محلول تورنسل را می سازند؟ اجزای مورد استفاده و میزان هریک و روش تهیه ی محلول چگونه است؟محلول تورنسل آبی و قرمز چه تفاوتی از نظر کاربرد دارند؟
4- چرا رنگ شناساگرها در محیطهای اسیدی و بازی تغییر می کند؟ آیا واکنشی رخ می دهد؟
5- فرآورده های حاصل از سوختن دی کرومات آمونیم چیستند؟ در صورت امکان معادله ی واکنش آنرا بنویسید.

معرفهای PH یا شناساگرهای شیمیایی اسید و باز ، ترکیبات رنگی یا غیر رنگی آلی با وزن مولکولی بالا هستند که در آب یا حلال‌های دیگر به دو صورت اسیدی و بازی وجود دارند. 
55-متیل رد

1/0 گرم از آنرا در 6/18 سی سی سود02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 برسانید.

56-متیل اورنژ

1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر

57-فنل فتالئین

1/0 گرم در 100 سی سی اتانول 50%

58-کروزول رد

1/0 گرم آنرا در 3/13 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.

59-تیمول بلو

1/0 گرم آنرا در 75/10 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.

60-برموفنل بلو

1/0 گرم آنرا در در 5/7 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 برسانید.  

 61-کنگورد

1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر

62-برموکروزول گرین

1/0 گرم آنرا در 25/7 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.

63-برموکروزول پرپل

1/0 گرم آنرا در 25/9 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم آنرا با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.

64-برموکروزول بلو

1/0 گرم آنرا در 8 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.

65-فنل رد

1/0 گرم آنرا در 3/14 سی سی سود 02/0 مولار حل کرده و حجم را با آب مقطر به 250 سی سی برسانید.

66-تیمول فتالئین

1/0 گرم در 100 سی سی اتانول 80%

67-آلیزارین یلوR

1/0 گرم در 100 سی سی آب مقطر

68-معرف بند یکت:(معرف گلوکز است)

طرز تهیه:

173گرم نیترات سدیم-100گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در 800میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم را به 850میلی لیتر برسانید.3/17گرم سولفات مس را در 100 میلی لیتر آب جداگانه حل کنید سپس آن رادر حالی که مرتباٌهم می زنید در محلول اول بریزید.وسپس حجم را به یک لیتر برسانید.

69-معرف لوگل :(برای رنگ آمیزی )یا محلول ید یدوره

طرز تهیه:

3گرم بلورید- 6 گرم ید ید پتاسیم (ید ور پتاسیم)

ید یدپتاسیم را در 200 میلی لیتر آب مقطر حل کرده بلورهای ید را به آن بیفزایی وآنگاه به کمک آب مقطر حجم را به یک لیتر برسانید لازم است محلول مزبور 24 ساعت قبل از به کار بردن تهیه شود چون ید به آرامی در آب حل می شود.

70- معرف فهلینگ: (معرف هیدارتهای کربن)

طرز تهیه:

محلول A:6/34گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل کرده حجم را به 500 میلی لیتر برسانید(اگر محلول کدر بود،یکی دو قطره اسید سولفوریکغلیظ روی آن بریزید.)برای تسهیل حل شدن کمی محلول را گرم کنید.

محلول B:77گرم سود+175گرم تارترات سدیم پتاسیم (نمک راشل) را در 500میلی لیتر آب مقطر حل کنید این دو محلول باید جدا از هم ذخیره شوند وبه هنگام استفاده شدن به حجم های مساوی با هم مخلوط شوند.

71- معرف بیوره (معرف پروتئینهااست)

طرز تهیه:

به یک لیتر محلول سود 10درصد 25 میلی لیتر محلول سولفات مس 3 درصد بیفزائید.(3 گرم سولفات مس را به100 میلی لیتر آب اضافه کنید محلول 3 درصد ساخته خواهد شد)این محلول در صورت ماندن خراب می شود پس باید تازه تهیه شود.

72- معرف بلو دو متیلن:(برای رنگ آمیزی بافتهای مرده است)

طرز تهیه:

محلول ذخیره 48/1گرم ماده ی خشک را به 100 میلی لیتر الکل ایزو÷روپیل اضافه کنید محلول کار ،محلول ذخیره را باید به نسبت 1 به 10 رقیق کرد(10میلی لیتر محلول با 90 میلی لیتر آب مقطر)

73- معرف سودان  (برای رنگ آمیزی چربیها)

طرز تهیه:

50 میلی لیتر استون را به 50 میلی لیتر الکل 70 درصد بیفزائید وسپس سودان     را تا رسیدن به حد اشتعال در محلول حاصله بریزید بدین ترتیب محلولی 2/0درصد فراهم می آید.

74- معرف برم تیمول بلو:(معرف co2است)

طرز تهیه:

5/0گرم برم تیمول بلو را در 500 میلی لیتر آب حل کنید سپس یک قطره آمونیاک به آن بیفزایید تا رنگش آبی تیره شود (محلول ذخیره است)برای ساختن محلول 20 قطره در یک لوله آزمایش کافی است.

75-معرف کریستال ویوله (برای استفاده در باکتری شناسی)

طرز تهیه:

14 گرم کریستال ویوله را در 100 میلی لیتر الکل ایزو پروپیل 95 درصد حل کنید ومحلول را 2روز به حال خود بگذارید،سپس محلول را صاف کنید. این محلول ذخیره است .برای استفاده در باکتری شناسی ، محلول را تا 10 برابر با آب رقیق کنید.

76-محلول رینگر(برای نگهداری بافتهای زنده)مانند قورباغه

طرز تهیه:

3/0گرم کلرید کلسیم- 25/0گرم کلرید پتاسیم- 5/6گرم کلرید سدیم این موارد را یک لیتر آب مقطر حل کنید.

پستانداران:موارد زیر را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

3/0گرم کلرید کلسیم- 25/0گرم کلرید پتاسیم – 5/8گرم کلرید سدیم

77-محلول هم غلظت با خون پستانداران:

6گرم کلرید سدیم را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

78-آب دریا(برای نگهداری جاندارانی که ساکن آب دریا هستند)

طرز تهیه:

45گرم کلرید سدیم - 5گرم سولفات منیز یم – 5گرم کلریدمنیزیم – 2 گرم سولفات پتاسیم هر کدام از این موارد را باید جدا گانه در مقداری آب مقطر حل کرد سپس به همدیگر افزود وبه شدت تکان داد به این محلول بهتر است به مدت 48 ساعت هوا داده شود.

79- معرف استو کارمن:

طرز تهیه:

45 میلی لیتر اسید استیک – 1 گرم کارمن – 55 میلی لیتر آب مقطر

روش : کارمن را با استیک اسید مخلوط کنید وآب بیفزایی مخلوط را تا درجه ی جوش برسانید سپس سرد وصاف کنید.

80-معرف گیمسا: (برای مشاهده ی گلبرگها ی سفید خون)

طرز تهیه:

3 گرم پودر گیسما را در 350 سی سی تا 375 سی سی متانول کا ملاً حل کنید سپس 150 سی سی گلسیرین به آن اضافه کنید وبه مدت 12 ساعت در حرارت 37 درجه قرار دهید.

81- محلول کارمن زاجی: (برای رنگ آمیزی بافتهای گیاهی)

طرز تهیه:

1 گرم پودر کارمن را با 4 گرم زاج آمونیاکی مخلوط ودر 100 سی سی آب مقطر حل می کنیم محلول را 20 دقیقه جوشانده ومدت 12 ساعت آن را بی حرکت می گذاریم ،سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار می دهیم در صورتی که به مقدار زیاد از این محلول تهیه شود یا بخواهیم مدتی آن را نگه داریم برای جلوگیری از کپک زدگی چند بلور فنیک اسید را در لوله ی آزمایش ریخته ودر حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگی مزبور اضافه می کنیم.

82- معرف فنل فتا لئین (معرف بازها)

در محیط بازی قرمز ارغوانی می شود.

طرز تهیه:

فنل فتا لئین را می توان به نسبت 50 به 50 در آب والکل حل کرد.

83-فرمل 5 درصد ( ماده ی تثبیت کننده ونگهداری کننده است )

مثلاً برای تشریح چشم گاو وقبلاً باید به مدت 2 روز در محلول فرمل نگهداری شود.

طرز تهیه:

فرمل تجارتی معمولاً 40 درصد است لذا برای تهیه ی محلول فرمل 5 درصد ،5 قسمت از فرمل تجارتی را با 35 قسمت آب مقطر مخلوط کنید محلول 5 درصد حاصل شود.