جدول هشدارهای R و S مواد شیمیایی

علائم هشدار دهنده، نمادهای شناخته شده ای هستند که برای اعلان دادن به افراد درباره­ مواد شیمیایی، مکان ها، اجسام و هر آنچه که در فضای آزمایشگاهی در جریان است، طراحی شده اند.

این علائم به وسیله­ سازمان استاندارد جهانی تعریف و ارائه می گردد.

در برخورد با مواد شیمیایی از هشدارهای R و S استفاده  میشود

عبارات ایمنی (هشدارهای S) هر برچسب باید حاوی هشداری های ایمنی S ( حرف اول کلمهSafety ) باشد که بیان کننده نحوه کار ایمن با ماده برای استفاده کننده می باشد

عبارات خطر (هشدارهای R)هر برچسب باید باید حاوی هشدارهای از نوع R  (حرف اول کلمه Risk ) که خطرات کار با آن ماده را نشان می دهد باشد

در ادامه جدول هشدارهای R و S ارایه می گردد.

جدول توصیفی بر چسب گذاری مخاطرات مواد شیمیایی

PHRASES

PHRASES

در محل بسته نگهداری كنید

S1

در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است

R1

دور از دسترس كودكان نگهداری كنید

S2

خطر انفجار ماده بر اثر ضربه، اصطكاك و حریق وجود دارد

R2

در جای خنك نكهداری كنید

S3

خطر شدید انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك و حریق وجود دارد

R3

دور از محل زندگی افراد نگهداری كنید

S4

خطر تشكیل تركیبات بسیار حساس انفجاری فلزی ماده وجود دارد

R4

محتویات را در زیر ( مایع مناسب توسط سازنده مشخص می گردد ) نگهداری كنید

S5

بر اثر حرارت دیدن ممكن است منفجر شود

R5

محتویات را در زیر آب نگهداری كنید

S5/1

خطر انفجار ماده در تماس یا بدون تماس با هوا وجود دارد

R6

محتویات را در زیر نفت خام نگهداری كنید

S5/2

ممكن است باعث ایجاد حریق شود

R7

محتویات را در زیر روغن پارافین نگهداری كنید

S5/3

تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ایجاد حریق شود

R8

ماده را زیر  ( گاز خنثی كه توسط سازنده مشخص می شود ) نگهداری كنید

S6

امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد

R9

زیر نیتروژن نگهداری كنید

S6/1

قابل اشتعال است

R10

زیر آرگون نگهداری كنید

S6/2

بسیار قابل اشتعال است

R11

ظروف را كاملا در بسته نگهداری كنید

S7

به شدت قابل اشتعال است

R12

ظروف را در جای خشك نگهداری كنید

S8

به شدت با آب واكنش می دهد

R14

ظروف را در محلی دارای تهویه عمومی مناسب نگهداری كنید

S9

تماس با آب باعث آزاد شدن گازهای بسیار قابل اشتعال می شود

R15

ظروف را بصورت آب بندی شده نگهداری كنید

S12

امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد اكسید كننده وجود دارد

R16

دور از مواد غذایی ، نوشیدنی ها و غذای حیوانات نگهداری كنید

S13

به صورت خود به خود در هوا مشتعل می شود

R17

دور از ( مواد ناسازگاری كه سازنده مشخص می كند ) نگهداری كنید

S14

امكان تشكیل مخلوط قابل اشتعال، انفجار بخار ماده با هوا را دارد

R18

دور از مواد احیاكننده ، مواد اسیدی و قلیاها تركیبات فلزات سنگین نگهداری كنید

S14/1

ممكن است تشكیل پر اكسید های قابل انفجار دهد

R19

دور از مواد اكسید كننده ، مواد اسیدی و تركیبات فلزات سنگین نگهداری كنید

S14/2

در صورت استنشاق زیان آور می باشد

R20

دور از آهن  نگهداری كنید

S14/3

در صورت تماس با پوست زیان آور می باشد

R21

دور از آب و قلیا ها   نگهداری كنید

S14/4

در صورت خوردن زیان آور می باشد

R22

دور از اسیدها    نگهداری كنید

S14/5

در صورت استنشاق سمی می باشد

R23

دور از قلیا ها   نگهداری كنید

S14/6

در صورت تماس با پوست سمی می باشد

R24

دور از فلزات  نگهداری كنید

S14/7

در صورت خوردن سمی می باشد

R25

دور از مواد اكسید كننده و مواد اسیدی نگهداری كنید

S14/8

در صورت استنشاق  بسیار سمی می باشد

R26

دور از مواد آلی قابل اشتعال  نگهداری كنید

S14/9

در صورت تماس با پوست بسیار سمی است

R27

دور از اسیدها ، مواد احیاء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداری كنید

S14/10

در صورت خوردن  بسیار سمی می باشد

R28

دور از مواد قابل اشتعال نگهداری كنید

S14/11

در اثر تماس با آب گازهای سمی آزاد می كند

R29

دور از حرارت نگهداری كنید

S15

در هنگام استفاده ممكن است بسیار قابل اشتعال شود

R30

دور از منابع اشتعال نگهداری كنید - سیگاركشیدن ممنوع

S16

در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای سمی می شود

R31

دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداری كنید

S17

در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای  بسیار سمی می شود

R32

ظروف را با دقت حمل و باز نمائید

S 18

خطر ایجاد اثرات تجمعی ماده وجود دارد

R33

در هنگام كار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید

S 20

باعث ایجاد سوختگی می شود

R34

در هنگام كار از استعمال دخانیات بپرهیزید

S 21

باعث ایجاد سوختگی شدید می شود

R35

بخارات ماده را استنشاق نكنید

S 22

باعث تحریك چشمها می شود

R36

گازها ،بخار ، فیوم ، اسپری ماده را استنشاق نكنید

S 23

باعث تحریك دستگاه تنفسی می شود

R37

گاز ماده را استنشاق نكنید

S23/1

باعث تحریك پوست می شود

R38

بخار ماده را استنشاق نكنید

S23/2

خطر ایجاد عوارض بسیار شدید برگشت ناپذیر وجود دارد

R39

اسپری ماده را استنشاق نكنید

S23/3

دلایل و شواهد محدودی دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد

R40

فیومهای ماده را استنشاق نكنید

S23/4

خطر آسیب جدی به چشمها وجود دارد

R41

بخار و اسپری ماده را استنشاق نكنید

S23/5

در صورت استنشاق ممكن است باعث ایجاد حساسیت شود

R42

از تماس ماده با پوست خودداری كنید

S 24

در صورت تماس پوستی  ممكن است باعث ایجاد حساسیت شود

R43

از تماس ماده با چشمها خودداری كنید

S 25

خطر انفجار ماده بر اثر حرارت دیدن در محیط های بسته وجود دارد

R44

در صورت تماس با چشمها ، آنها را با آب فراوان بشوئید و به پزشك مراجعه كنید

S 26

ممكن است باعث ایجاد سرطان شود

R45

فورا همه لباسهای آلوده را از تن در آورید

S 27

ممكن است باعث ایجاد آسیب های ژنتیكی و وراثتی شود

R46

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با …فراوان  بشوئید 

S 28

در صورت تماس طولانی امكان آسیب های شدید وجود دارد

R48

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان  بشوئید

S28/1

در صورت استنشاق ممكن است باعث ایجاد سرطان شود

R49

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون  بشوئید

S 28/2

برای آبزیان بسیار سمی است

R50

بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را باآب فراوان و صابون و پلی اتیلن بشوئید .

S28/3

برای آبزیان سمی است

R51

بعد از تماس با پوست، پوست را با پلی اتیلن گلیكول 300 و اتانول(2:1) همراه آب بشوئید

S28/4

برای آبزیان زیان آور می باشد

R52

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلیكول  400     بشوئید

S28/5

باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط های آبی شود

R53

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا با پلی اتیلن گلیكول 400 سپس با آب فراوان بشوئید

S28/6

برای گیاهان سمی است

R54

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسیدی  بشوئید

S28/7

برای حیوانات  سمی است

R55

از ریختن مواد به داخل فاضلاب خودداری كنید

S 29

برای موجودات خاكزی   سمی است

R56

هرگز آب را به این ماده اضافه نكنید

S 30

برای زنبورها سمی است

R57

احتیاط های لازم را در برابر الكتریسیته ساكن رعایت كنید

S 33

ممكن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی در محیط شود

R58

این ماده و ظروف آن باید با یك روش ایمن دفع شوند

S 35

برای لایه ازن خطر ناك می باشد

R59

از لباسهای مناسب حفاظتی استفاده كنید

S 36

ممكن است باعث عدم عملكرد و آسیب دستگاه تولید مثل شود

R60

از دستكش ایمنی مناسب استفاده كنید

S 37

ممكن است برای جنین خطرناك باشد

R61

در هنگام نبود تهویه كافی از تجهیرات تنفسی مناسب استفاده كنید

S 38

امكان خطر عدم عملكرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود دارد

R62

از عینك ایمنی یا نقاب حفاظ صورت استفاده كنید

S 39

امكان خطر آسیب برای جنین وجود دارد

R63

برای تمیز كردن كف محل و تمام اشیاء آلوده به این ماده از ………استفاده كنید

S 40

ممكن است برای كودكان شیر خوار زیان آور باشد

R64

برای تمیز كردن كف محل و تمام اشیاء آلوده این ماده از آب فراوان استفاده كنید

S 40/1

در صورت خوردن ممكن است باعث ایجاد آسیب ریوی شود

R65

در هنگام حریق یا انفجار از استنشاق فیومهای ماده خودداری كنید

S 41

تماس طولانی ممكن است باعث خشكی وترك خوردگی پوست شود

R66

در هنگام ایجاد فیوم یا اسپری ماده از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده كنید

S 42

بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود

R67

در هنگام حریق از ……… استفاده كنید

S 43

امكان ایجاد عوارض غیر قابل بازگشت وجود دارد

R68

در هنگام حریق از آب استفاده كنید

S43/1

 

 

در هنگام حریق از آب یا پودر اطفاء حریق استفاده كنید

S43/2

 

 

در هنگام حریق از پودر اطفاء حریق استفاده كنید – از آب هرگز استفاده نكنید

S43/3

 

 

در هنگام حریق از دی اكسید كربن استفاده كنید – از آب هرگز استفاده نكنید

S43/4

 

 

در هنگام حریق از ماسه استفاده كنید – از آب هرگز استفاده نكنید

S43/6

 

 

در هنگام حریق ازپودر فلزی استفاده كنید –هرگز از آب  استفاده نكنید

S43/7

 

 

هنگام حریق از ماسه ودی اكسید كربن یا پودراطفاء حریق  استفاده كنید.

S43/8

 

 

در صورت حادثه و یا احساس نا خوش فورا به پزشك مراجعه كنید

S 45

 

 

در صورت خوردن فورا به پزشك مراجعه كنید و بر چسب ماده یا را نشان وی دهید

S 46

 

 

در دمای كمتر از ………… نگهداری كنید

S 47

 

 

در دمای كمتر از   25 درجه سانتیگراد نگهداری كنید

S47/1

 

 

ماده را بوسیله ………… مرطوب نمایید

S 48

 

 

ماده را بوسیله آب مرطوب نمائید

S48/1

 

 

ماده را تنها در ظروف اصلی آن نگهداری كنید

S 49

 

 

ماده را با مواد دیگر مخلوط ……… نكنید

S 50

 

 

ماده را با اسیدها مخلوط  نكنید

S50/1

 

 

ماده را با قلیاها مخلوط  نكنید

S50/2

 

 

ماده را با اسیدهای قوی ، بازها ی قوی فلزات غیر آهنی یا نمك آنها مخلوط نكنید .

S50/3

 

 

فقط در محلی دارای تهویه عمومی مناسب با ماده كار كنید

S 51

 

 

جهت مصرف داخلی بر روی سطوح وسیع توصیه نمی شود .

S52

 

 

از تماس با ماده بپرهیزید –برای استفاده كنندگان حرفه ای محدود می باشد

S 53

 

 

ماده و ظرف آنرا در محلهای مخصوص جمع آوری مواد و زباله های خطرناك دفع كنید

S 56

 

 

از ظروف مناسب جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست استفاده كنید

S 57

 

 

برای اطلاعات لازم در مورد بازیافت و استفاده دوباره به شركت سازنده ماده مراجعه شود

S59

 

 

این ماده و ظروف آن باید بعنوان زباله های خطرناك دفع شوند

S 60

 

 

از رها سازی ماده در محیط زیست خودداری كنید .

S 61

 

 

درصورت خوردن بیماررا واداربه استفراغ نكنید. به پزشك مراجعه كرده و ظرف را نشان دهید

S62

 

 

در صورت استنشاق ماده ، بیمار را به هوای تازه منتقل كرده تا استراحت كند

S63

 

 

در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئید (تنها در صورت هوشیار بودن بیمار )

S64