نمونه سوال های درس اول زبان انگلیسی دوازدهم

برای دریافت نمونه سوال 1 درس اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال 2 درس اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال 3 درس اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال 4 درس اول اینجا را کلیک کنید.

آزمون شبیه سازی شده زبان انگلیسی دوازدهم نهایی

برای دریافت آزمون اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل صوتی اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل صوتی دوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل صوتی سوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت کلید سوالات اینجا را کلیک کنید.

سوالات زبان انگلیسی دوازدهم (نوبت دوم) با پاسخ

برای دریافت نمونه سوال اول اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال دوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال سوم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال چهارم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال پنجم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال ششم اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوال هفتم اینجا را کلیک کنید