معرفی وبگاه دبیرخانه آمادگی دفاعی کشوری

آدرس وبگاه دبیرخانه آمادگی دفاعی کشوری جهت دریافت اطلاعات

و اخبار و همچنین مطالب آموزشی و تولید محتواهای برتر کشوری

 

http://defaee.gam2.medu.ir