سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

نحوه ارسال فعالیت همکاران

همکاران محترم خواهشمنداست فعالیت های خود و دانش آموزان

 

(اعم از روش تدریس، بازدید و اردوهای عملی ، برگزاری نمایشگاه و ... )

 

رادر قالب فیلم و تصویر به پست الکترونیکی( ایمیل) سرگروه ارسال

 

تا در صفحه گروه در اختیار سایر همکاران قرار گیرد.