سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

کارگاه آموزشی روش تدریس نهم

کارگاه آموزشی و تخصصی( روش تدریس کتاب پایه نهم)  دبیران آمادگی دفاعی استان 

مدرس : سرکار خانم رساپور

مکان: سالن فرهنگ اداره آموزش و پرورش ناحیه 1

زمان: 22 آبان ماه ساعت 18/30 

                                        باتشکر از خانم رساپور و همکاران شرکت کننده در کارگاه