کتابچه توانمندی طرح دیالمه

کتابچه راهنمای
طرح ملی شهید دیالمه
(دوره آموزشی دبیران درس آمادگی دفاعی کشور) جلد اول
https://online.flipbuilder.com/uzvmk/psuk/