سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

تدريس دروس كتاب آمادگي دفاعي دهم و نهم

🎞تدریس درس چهارم آمادگی دفاعی پایه نهم (بسیج، مدرسه عشق):
https://www.aparat.com/v/ULlgE

🎞تدریس درس چهارم آمادگی دفاعی پایه دهم (آشنایی با بسیج):
https://www.aparat.com/v/qt1hO

🎞  تدریس درس پنجم آمادگی دفاعی پایه نهم (آشنایی با حماسه دفاع مقدس):
https://aparat.com/v/rtdlg

🎞  تدریس درس پنجم آمادگی دفاعی پایه دهم (علوم و معارف دفاع مقدس):
https://aparat.com/v/6cSpr

✅مدرس:آقای علیرضا شعاعی فرد.ناحیه۴ استان قم

🎞 تدریس درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم (الگوها و اسوه های پایداری و مقاومت):
https://aparat.com/v/B5qPj

◀️ مدرس:آقای شعاعی فرد.ازناحیه۴قم