سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

اصطلاح شناسی(ترمینولوژی) چیست؟

با توجه به بخشنامه شیوه نامه بازخوانی مهارت های تدریس آمادگی دفاعی

پایه نهم یکی از موضوعات بخش محتوا اصطلاح شناسی(ترمینولوژی) است.

در لینک زیر توضیحاتی در این رابطه قرار داده شده است.

خواهشمنداست از واژگان های صفحه 75 و 76 کتاب دفاعی نهم چند نمونه را

انتخاب و به ارائه تعریف متناسب با آن اقدام نمایید.

زمان ارسال  به گروه دفاعی استان تا پایان فروردین 99 می باشد.

لازم به ذکر است نمونه ای از اصطلاح شناسی در سایت دبیرخانه کشوری

 

کیفیت بخشی فرآیند آموزش درس آمادگی دفاعی موجود است.

 

نمونه اصطلاح شناسی درس اول

 

لینک اصطلاح شناسی چیست؟