سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
kolsomhossieni@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2