کتاب تروریسم

سلام

امروزه  ترور و تروریسم یک پدیده جهانی  قرن 21 به اوج خود رسیده است آگاهی از چنین پدیده نامیمون زندگی در کشورهای همسایه، ما را بر این داشت تا کتابی را در این مورد برای اطلاع همکاران برسانیم.

 تروریسم (1)

تروریسم ( 2)

http://www.humanrights-iran.ir/images/position24/2011/9/terrorism-600.gif.jpg