سرگروه جغرافیا استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

کارگاه بررسی کتاب یازدهم

به نام خدا

همکاران گرامی

کارگاه بررسی کتاب یازدهم

ساعت 10 صبح پنج شنبه 1398/12/8

برگزار می کردد.