سرگروه جغرافیا استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

کارگاه مجازی ژیوپولیتیک شهری

به نام خدا

همکاران گرامی

کارگاه مجازی ژِئوپولیتیک

تاریخ 1398/11/14

از ساعت 9 صبح تا 12 شب

برگزار می گردد.