سایت دبیر خانه

سلام علیکم همکاران گرامی

جهت اطلاع بیشتر از کلیه برنامه های گروه درسی جغرافیایی به سایت کشوری دبیرخانه مرجعه کنید. 

http://joghrafia-gam2.medu.ir/portal/home.php