ویژگی های جمعیت ایران

جمعیت: آمارهای ارائه شده دراین قسمت شامل اطلاعات آماری درمورد جمعیت مانند: گروه های سنی جمعیتی درکشور ، ویژگیهای سواد و شغل در جمعیت کشور، جمعیت برحسب دین، تابعیت و.... می‌باشد.  در خرداد ماه‌ سال 1318، اولين‌ قانون‌ سرشمـاري‌ به‌ تصويب‌ مـجـلس شـوراي‌ مـلي‌ رسيـد. در اجـراي‌ ايـن‌ قانون‌، سـرشماري جمعيت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سال‌هاي‌ 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به‌ تدريج‌ به‌ اجرا درآمد، ولي‌ ادامه‌ آن‌ به‌ علت‌ وقايع‌ شهريور1320 به تعويق افتاد. در اسفند ماه‌ 1331، سازمان‌ همكاري‌ آمار عمومي‌ تشكيل‌ شد و در فروردين سال1332 قانون‌ آمار و سرشماري‌ به‌ تصويب‌ رسيد و‌ در سال‌ 1335، اولين‌ سرشماري‌ عمومي‌ جمعيت‌ را در كل‌ كشور به‌ اجرا در آمد. با تأسيس‌ اداره‌ كل‌ آمار عمومي‌ و اجراي‌ سرشماري‌ عمومي‌ كشور در سال 1335، فعاليت‌هاي‌ آماري‌ وارد مرحله‌ جديدي‌ شد و همه‌ساله‌ طرح‌هاي ‌گوناگون‌ آماري‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌‌ اجتماعي‌- اقتصادي‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. اين‌ مركز به‌ عنوان‌ اولين‌ اقدام‌، سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ را طبق ‌قانون‌ در آبان ‌ماه ‌سال ‌1345به ‌مرحله ‌اجرا درآورد. با تصويب قانون جديد مركز آمار ايران‌ و اعمال‌ تجـديـد نظر در ساختار سازمـاني‌ آن‌، ايـن‌ مـركـز در آبـان سـال‌ 1355 دوميـن‌ سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ كشـور را به‌ انجام ‌رسانيد.    در سال‌ 1365، اوليـن‌ سـرشمـاري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكـن‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ مرحله اجرا درآمد كه‌ نتايج‌ آن‌، اطلاعات‌ و آمارهاي‌ لازم‌ را براي‌ انجام‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ توسعه‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ كشور فراهم آورد.    افزايش‌ غير قابل‌ انتظار جمعيت‌ كشور طي‌ سال‌هاي‌  1355 لغايت‌ 1365 كه‌ آگاهي‌ از روند تغييرات‌ جمعيت‌ پس‌ از سال‌ 1355 را مورد تأكيد قرار مي‌داد و نيز وجود جابه‌جايي‌هاي‌ عمده‌ جمعيت‌، ناشي‌ از جنگ‌ تحميلي‌ كه‌ چارچوب‌هاي‌ آماري‌ حاصل‌ از سرشماري‌ عمومي‌ نفوس‌ و مسكن‌ سال‌ 1365 را دستخوش‌ دگرگوني‌هاي‌ بزرگ‌ و غير‌‌قابل‌ اغماض‌ كرده‌ بود، سيستم‌ برنامه‌ريزي‌ كشور و به‌ تبع‌ آن‌، مركز آمار ايران‌ را بر آن‌ داشت‌ كه‌ در زماني‌ كوتاه‌تر از فاصله‌ متداول‌ ده‌ساله‌، به‌‌انجام‌ يك‌ تمام‌شماري‌ از جمعيت‌ كشور تحت‌ عنوان‌ « طرح‌ آمارگيري‌ جاري‌ جمعيت‌  سال‌ 1370» اقدام‌ كند و براي‌ اولين‌ بار در كشور، سرشماري‌ جمعيت‌ را با يك‌ آمارگيري‌ نمونه‌اي‌ همراه‌ سازد‌.از آن تاریخ تاکنون سرشماری نفوس و مسکن به صورت کامل درسالهای 1375، (پنجمين سرشماري‌ )،‌ سال 1385،( ششمين سرشماري) ، سال 1390( هفتمين سرشماري) و باتوجه به مصوبه دولت با تاکید بر انجام سرشماری درسری زمانی 5 ساله،  در آبان 1395 (هشتمین سرشماری) در سراسر كشور به اجرا در آمد.