برنامه عملیاتی

باسمه تعالی
 برنامه سالانه گروه آموزشی جغرافیا دوره ي دوم متوسطه استان قم در سال تحصیلی   97-98
اداره تکنولوژي و گروه هاي آموزشی متوسطه

1 برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع جغرافیاي حمل و نقل( مربوط به فصل 2 جغرافیاي 3 ) آذر ماه
2 برگزاري مسابقه آنلاین با موضوع ژئوپلتیک تشیع دي ماه
3 برگزاري کارگاه مجازي با موضوع ژئواکونومی دي ماه
4-برگزاري کارکاه مجازي با موضوع ژئوپلتیک بهمن ماه

5- مسابقه تولید محتواي الکترونیکی کتاب جغرافیاي 3 پایه دوازدهم بهمن ماه
6- مسابقه نوشتن طرح درس نویسی کتاب جغرافیاي 3 پایه دوازدهم بهمن ماه

7- برگزاري کارگاه آموزشی نقد و بررسی جغرافیاي 3 پایه دوازدهم آذر ماه

8- بررسی و تجزیه وتحلیل سوالات امتحانات خرداد / شهریورو دي ماه سال دهم و یازدهم دي ماه
9- مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب دوازدهم بهمن ماه
10- بررسی و تجزیه و تحلیل سوالات امتحانات نوبت اول کتاب دوازدهم بهمن ماه