معرفی کتاب

معرفی کتاب

توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران

نویسنده: مسلم صالحی، مرتضی کرمی


 انتشارات: آییژ
 سال انتشار:۱۳۹۵

 مختصری معرفی کتاب:

در عصر حاضر تغییرات شگرفی در محیط سازمان‌ها رخ داده است. این تغییرات سازمان‌ها را نیز دستخوش تغییرات عظیمی کرده است. مواردی نظیر این‌که: سازمان‌ها مسطح‌تر شده‌اند، بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است، توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است، موجب شده که پاسخ سریع به مشکلات و فرصت‌های عصر حاضر، مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل سازمان‌ها مطرح کند. از این رو، به کارگیری رویکرد مناسب جهت جذب، نگه‌داری،‌ رشد، آموزش و ارزیابی مدیران می‌تواند گامی بزرگ در این مسیر محسوب شود. رویکرد به‌کارگیری شایستگی‌ها، از جدیدترین و مهم‌ترین رویکردهایی است که تاکنون در این زمینه مطرح شده است و ظهور و گسترش آن حاصل ربع آخر قرن بیستم می‌باشد. بیشتر اندیشمندان این عرصه،‌ توصیه کرده‌اند که از شایستگی‌ها به عنوان وسیله‌ای برای حفظ تمرکز سازمانی و به مثابه محور اصلی نظام‌های منابع انسانی و به عنوان روشی برای تأیید تحقق مهارت‌های مورد نیاز شغل استفاده شود. در کتاب حاضر در دو بخش، ضمن روشن نمودن مفهوم شایستگی و معنای آن در استفاده برای اهداف متفاوت، یکی از مهم‌ترین کاربرد شایستگی را که همانا توسعة مدیریت مبتنی بر شایستگی می‌باشد، به تفصیل مورد بررسی قرار داده و روش‌شناسی طراحی برنامه‌های آموزش و توسعة مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز ارائه کرده است.

 سعیده باطنی، سرگروه توسعه استان قم
 لینک سایت توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم:

http://second.qomgt.ir/index.php/development

 لینک گروه تلگرامی دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان، مستقر در استان زنجان:

https://t.me/joinchat/a3UQYlqwPao4YWFk