معرفی مقاله

معرفی مقاله
 


رابطه ساختاري تعامل استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش
 
 پدید آورندگان:مهسا ذوالفقاریان،علی اکبر امین بیدختی، سکینه جعفری

مجله:پژوهش در نظام های آموزشی

سال انتشار: 1397

قسمتی از چکیده مقاله:
در اين پژوهش تلاش مي شود رابطه ساختاري تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش دانشجويان دانشگاه سمنان موردبررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده-ها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه سمنان (10950 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 266 نفر به عنوان نمونه پژوهش (183 نفر کارشناسي و 83 نفر کارشناسي ارشد) انتخاب شدند. همه آن ها مقياس هاي رابطه تعامل دوطرفه استاد و دانشجو، روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش و توسعه شايستگي هاي دانشجويان را تکميل کردند. پس از محاسبه روايي و پايايي ابزارها، داده ها با استفاده از روش هاي آماري همبستگي و تحليل مسير تحليل شدند. يافته ها نشان داد که: بين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش با توسعه شايستگي هاي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل دوطرفه استاد و دانشجو بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ همچنين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با ميانجي گري کسب دانش بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر غيرمستقيم و معناداري دارد. روش تدريس فعال اساتيد بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ و با ميانجي گري کسب دانش اثر غيرمستقيم و معناداري بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان ايفا مي کند. نتايج اين پژوهش حاکي از اهميت توجه به نوع روش تدريس، نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزايش شايستگي هاي دانشجويان بود

 سعیده باطنی، سرگروه توسعه استان قم
 لینک سایت گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم

http://second.qomgt.ir/index.php/development

:arrow_backward: لینک گروه تلگرامی دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان، مستقر در استان زنجان:point_down:
https://t.me/joinchat/a3UQYlqwPao4YWFk