اطلاعیه کارکاه ورد

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه مجازی آموزشی  word   مقدماتی و پیشرفته

 

زمان : شنبه 14 / 12 / 95 ساعت 9 صبح از طریق سایت :  Qomgt.ir.www

( برای کلیه دروس متوسطه نظری)