تفاوت اقدام پژوهی و درس پژوهی

 تفاوت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

 

? درس پژوهی

درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است هدف درس پژوهی، پرورش حرفه‌ای معلم است ماهیت درس پژوهی بازاندیشی (تفكر ) است بهسازی كلاس درس درس پژوهی فقط در كلاس و مدرسه قابل اجرا است درس‌پژوهی‌بیشتر ارگانیك‌ و كمتر سیستماتیك است درس پژوهی خیلی جزیی و محدود است درس پژوهی گروهی (تیمی ) است درس پژوهی‌ یا طرح درس و راهنمایی ‌عمل‌ خاصی است تاكید بر غنی سازی فرآیند آموزش و یادگیری است برنامه درسی مورد توجه است درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است هدف اساسی یادگیری معلم است.

 

 ? اقدام پژوهی

اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل هدف اقدام پژوهی، انجام پژوهش در حین عمل ماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده ها بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر اقدام پژوهی‌ در‌ همه‌جا، هر سازمانی قابل اجرا است اقدام پژوهی بیشتر سیستماتیك است اقدام پژوهی گسترده است اقدام پژوهی فردی هم می‌شود اجرا شود راهنمایی عمل خاصی ندارد شناخت مسأله و بهسازی عمل در مدرسه و سازمان‌های مختلف مورد توجه است شناخت مسأله و كاربرد یافته در محل كار، مورد توجه است اقدام پژوهی به برنامه درسی، كاری ندارد هدف ‌عمده‌ شناسایی و حل كاربرد‌ آن در عمل است.

 

لینک کانال توسعه شایستگی حرفه ای معلمان متوسطه دوم نظری در پیام رسان ایتا

https://eitaa.com/Competence_development