آثار گروه تاریخ ، جغرافیا ، دین و زندگی در جشنواره

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه تاریخ »                         

 

enlightenedenlightenedمحور تحلیل محتوای کتب درسی wink

  

           خانم زهرا قاسمی خاوه

 

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه جغرافیا »

 

enlightenedenlightenedمحور تحلیل محتوای کتب درسی wink

 

        خانم ها تیموری و عسگری             خانم معصومه سلیمی                 خانم مریم علیزاده

 

بارگزاری آثار جشنواره « منتخب گروه دین و زندگی »

 

enlightenedenlightenedمحور تحلیل محتوای کتب درسی wink

 

        خانم ها رنجبر ، محمدقلی پور ، ربانی نژاد