سوالات دی 97

چند نمونه سوال همکاران در دی ماه 1397

 

جهت مشاهده نمونه 1 ، اینجا را کلیک کنید .

 

جهت مشاهده نمونه 2، اینجا را کلیک کنید .

 

جهت مشاهده نمونه 3 ، اینجا را کلیک کنید .

 

جهت مشاهده نمونه 4 ، اینجا را کلیک کنید .

 

جهت مشاهده نمونه 5 ، اینجا را کلیک کنید .

 

جهت مشاهده نمونه 6 ، اینجا را کلیک کنید .