فراخوان ارسال مقاله ارزشیابی استاندارد

فراخوان ارسال مقاله با عنوان : اهمیت و نقش ارزشیابی استاندارد در اصلاح و بهبود عوامل مؤثر بر فرآیند یاددهی – یادگیری درس فیزیک

فرصت تا ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

مختص دبیران فیزیک

صدور تقدیرنامه ازطریق سایت qomgt.ir در طی سال تحصیلی

گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

Qomgt.ir

@QomTechnology

گروه آموزشی درس فیزیک استان قم

برگزاری کارگاه آموزشی آزمایشگاه فیزیک یازدهم

 

کارگاه آزمایشگاه فیزیک یازدهم

 ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸
روز دوشنبه 

اساتید گرانقدر
 آقایان ثروت و شاکرنژاد

میدان شهید مطهری،سه راه خورشید،دبیرستان ماندگار شیخ صدوق 

 مختص دبیران فیزیک

صدور گواهی ازطریق سایت qomgt.ir در طی سال تحصیلی

 گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

مروری بر کتاب درسی فیزیک یازدهم با رویکرد امتحان نهایی

کارگاه آموزشی مروری بر کتاب درسی فیزیک یازدهم با رویکرد امتحان نهایی 

۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸

میدان روح الله،دبیرستان ماندگار امام صادق (ع)

 مختص دبیران فیزیک

صدور گواهی ازطریق سایت qomgt.ir در طی سال تحصیلی

 

 گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

Qomgt.ir

 @QomTechnology

 

گروه آموزشی درس فیزیک استان قم