جلسه سرگروه های محترم آموزشی استان قم با حضور معاون وزیر

روزپنجشنبه 18 مهرماه 1401جلسه ای با حضور سرگروه های محترم آموزشی استان قم و میهمانان گرامی، معاون محترم آموزشی وزارت آموزش و پرورش جناب مهندس کاظمی و معاونت آموزش متوسطه اداره کل جناب دکتر کریمی در خانه معلم شماره 1 برگزار گردید و مطالب ارزشمندی در مورد اهمیت گروه های آموزشی و نقش سرگروه های محترم درسی در کیفیت بخشی و راهبری آموزشی و مسایل پیرامون گروه های آموزشی بیان شد و نمایندگان سرگروه های درسی نیز مطالب خود را درمیان گذاشتند.