منابع جغرافیای تاریخی

در مطالعات تاریخی آشنایی عالمانه نسبت به مکان زندگی انسان ها و خاستگاه های تمدن های انسانی از ضروریات است. سرزمین ایران نیز که مهد یکی از کهن ترین تمدن های بشری است از این قاعده مستثنی نیست. پژوهشگران زیادی تلاش کرده اند تا جغرافیای تاریخی ایران را برای دانش پژوهان و علاقه مندان تاریخ بیان کنند.

Image result for ‫کتاب های جغرافیای تاریخی ایران‬‎Image result for ‫کتاب های جغرافیای تاریخی ایران‬‎Image result for ‫کتاب های جغرافیای تاریخی ایران‬‎Image result for ‫کتاب های جغرافیای تاریخی ایران‬‎