کتاب شناسی تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی

تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی با تاریخ مجموعه ی خلافت اسلامی پیوند خورده است. منابع تاریخ عمومی تاریخ نگاری اسلامی، آگاهی های با ارزشی پیرامون تاریخ ایران در این دوره در اختیار ما می گذارند. بر اساس این گزارش ها تحقیقات و تألیفات با ارزشی در دوره ی معاصر انجام شده است که یکی از آن ها اثر مبسوط محقق آلمانی پروفسور برتولد اشپولر می باشد:

 

                          Image result for ‫کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی‬‎                                                 Image result for ‫کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی‬‎