معرفی کتاب گاه شماری

بسمه تعالی

یکی از ارکان سه گانه ی تاریخ زمان است؛ بدین جهت آشنایی با تقویم و سال شماری یکی از ضروریات مطالعه و تدریس تاریخ به شمار می رود. در این زمینه آثار درخور توجهی از سوی مورخان و پژوهشگران به زبان فارسی تألیف شده است. یکی از این آثار کتاب گاه شماری در تاریخ تألیف دکتر نبئی است که توسط انتشارات سمت منتشر شده است.