فصل 6 زمین شناسی

با سلام 

همکاران گرامی می توانند از نمونه تدریس همکار گرامی خانم ارزومندی ( دبیر زمین شناسی ناحیه 3) در تدریس فصل 6 زمین شناسی استفاده کنند.         

    با تشکر از همکاری دبیر محترم

جلسه اول                                                   جلسه دوم                                             جلسه سوم