طراحی محتوای جبرانی برای اهداف و سوالاتی که عملکرد دانش آموزان در آنها ضعیف بوده است

 

طراحی محتوای جبرانی برای اهداف و سوالاتی که عملکرد دانش آموزان در آنها ضعیف بوده است

 

در راستای بهبود عملکرد دانش آموزان در امتحانات نهایی کشوری در پایه سوم متوسطه نظری کلیه سرگروههای ریاضی استانها و سرگروه های درسی مناطق تابعه هر استان با توجه به نتایج امتحانات نهایی نوبت های مختلف سال 1392 و خردادماه سال 1393 مرکز سنجش آموزش وپرورش که بصورت فایل ضمیمه پیوست شده است موظف به طراحی محتوای جبرانی برای اهداف و سوالاتی می باشند که عملکرد دانش آموزان در آنها ضعیف بوده است. دراین راستا لازم است سرگروه های محترم علاوه بربکارگیری شیوه های متنوع برای این کار مبادرت به طراحی حداقل 15 سوال براساس اهداف اعلام شده در قالب انواع سوالات نمایند و مجموعه تهیه شده (شامل محتوا وسوالات) را به نحو مقتضی ازجمله ارسال لوح فشرده جهت استفاده دبیران و دانش آموزان در اختیار آنها قرار دهند. مسئولیت بررسی و امتیاز دهی در سطح مناطق با سرگروه استان و در سطح استانها با دبیرخانه راهبری ریاضی کشور می باشد.


  فایل ضمیمه