نمونه سؤال تاریخ شناسی

با آرزوی موفقیت برای همکاران محترم

بسمه تعالی

نمونه سؤالات درس 11 و 12 تاریخ شناسی

 

درس 11 – زندگی نامه ها و تاریخ

1 – زندگی نامه ای را که توسط خود شخص نوشته شود ، جه می نامند؟

الف  ) نسب نامه               ب ) حسب حال        ج )  سفرنامه                 د) وفیات

 

2 – از دوره ی کدام نخست وزیر یادداشت های روزانه به جامانده برای آگاهی از اسرار دربار و خاندان پهلوی اهمیت دارد؟

 الف)  اردشیر زاهدی               ب) جمشید آموزگار        ج )  امیر عباس هویدا             د) اسدالله علم

 

3 – زندگینامه های دانشمندان و عارفان در نگارش کدام تاریخ کاربرد دارد؟

 الف ) تاریخ احزاب           ب) تاریخ اجتماعی        ج )  تاریخ فرهنگ و تمدن            د) تاریخ زندگی اشخاص

 

4 – یک حادثه ی سیاسی – اجتماعی مانند انقلاب سبب می شود تا زندگینامه هایی با هدف .............  نوشته شود.

الف) تبرئه خویش          ب )  یادگاربرای نسل های آینده       ج) افشاگری               د ) حفظ میراث فرهنگی ومفاخر ملی

 

5 – در کدام دوره از تاریخ ایران معاصر نگارش زندگینامه متنوع تر گردید ؟

الف ) زمان انقراض قاجار      ب )  دوران نهضت مشروطیت   ج)  نهضت ملی شدن نفت    د)  نهضت تنباکو

 

درس 12 – اسناد تاریخی

6 – اسناد در نتیجه ی ..............  به وجود می آیند و با توجه به استفاده ای که در هرزمان از  آنها می شود، دارای دو ارزش .......... و............ هستند.

الف ) پژوهش های تاریخی مورخان – اداری – تحقیقی

ب ) روابط اجتماعی انسانها – اداری – تحقیقی

ج  ) روابط اجتماعی انسانها – تاریخی – فرهنگی

د ) پژوهش های تاریخی مورخان – تاریخی – فرهنگی

 

7 – ویژگی یک «سند تاریخی» کدام است ؟

الف ) ارزش اداری داشتن 

ب ) مربوط به مسائل روزمره بودن   

ج ) ارزش روابط اجتماعی داشتن    

د ) قابلیت نگهداری دائم

 

8 - به چه دلیل غالباً اسناد را منبع موثقی برای مطالعات تاریخی به حساب می آورند؟

الف ) چون درزمان خود کاربرد شخصی یا اداری داشته اند

ب ) چون توسط مردم عادی نوشته شده اند

ج ) چون مورد توجه حکومتها نبوده اند

د ) چون در گذشته تعداد اسناد کم بوده است

 

9 - سند « سواد  » چگونه سندی است؟

الف ) جعلی     ب ) مخدوش      ج ) رو نوشت               د)  شکسته

 

10 – نسخه­ های خطی از نظر قدمت و ارزش تاریخی به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف ) اصل ، جعل             ب ) اصل ، فرع                  ج )  اصل ، دست نویس              د )  اصل ، نزدیک به اصل

 

درس 13 – نشریه ها و تاریخ نویسی

 11 – چرا نشریات در ردیف اصلی ترین منابع تاریخی  هستند ؟

الف ) چون اخبار آن­ها به موضوعات خاصی توجه دارد

ب ) چون نظرات شخصی و گروهی در آن ارائه می­شود

ج )  چون جزئی از زندگی انسانها هستند

د)  چون با وقایع و رویدادها فاصله زمانی  کوتاه دارند

 

12 – به کدام دلیل در بسیاری مواقع اخبار موجود در نشریات با وجود دست اول بودن کامل نمی باشند ؟

الف ) دخالت نظرات سیاسی

ب ) شتاب زدگی

ج ) ملاحظات سیاسی

د ) ملاحظات اعتقادی

 

13 – کدام دسته از منابع تاریخی در بررسی تاریخ انقلاب مشروطه نقش اساسی دارند ؟

الف ) نشریه ها     ب) نسب نامه ها              ج ) سفرنامه ها       د) ابنیه تاریخی

 

14 – هدف اولیه و اصلی از چاپ وانتشار نشریات چیست ؟

الف ) نگارش مطالب تاریخی

ب ) آگاه کردن مردم از اوضاع و احوال جهان

ج ) ارائه اخبار سیاسی – اقتصادی و اجتماعی

د ) تکمیل دانش کتابهای تاریخی وسیاسی

 

15 – مطالب کدام دسته  از نشریات با مطالب مجله­های خبری و روزنامه تفاوت دارد و کاستی­های موجود در نشریات در آن­ها کمتردیده میشود؟

الف ) هفته نامه     ب ) سال نامه              ج ) نشریه های پژوهشی       د) روزنامه سیاسی

 

درس 14 – مورخان و تاریخ ایران

16 – مهمترین اصل در شیوه­های جدید تاریخ نویسی کدام است ؟

الف ) به کاربستن روش علمی  و پژوهشی

ب ) ارائه اطلاعات درباره ی فرمانروایان و شرح جنگها

ج ) ثبت رویدادهای بزرگ ومهم

د ) همه جانبه نگریستن مورخ به گذشته

 

17- یکی از رایج ترین شیوه های دوره بندی تاریخ ایران کدام است؟

الف ) نظام اقتصادی     ب )  مذهب حاکمان              ج ) خاندانهای حکومتگر         د) دوره های سیاسی

 

18 – نهضت ترجمه در دوران سلطنت کدام شاه در ایران رواج یافت؟

الف ) احمدشاه      ب ) رضا شاه               ج ) محمدشاه         د) ناصرالدین شاه

 

19 – کدام مورخ ایرانی از نخستین پیشگامان تاریخ نویسی نو درایران می باشد ؟

الف ) اقبال آشتیانی      ب ) ناظم الاسلام کرمانی               ج ) دکتر زرین­کوب         د) محمدتقی نوری

 

20 – مهمترین اصل در شیوه های جدید تاریخ نویسی کدام است؟

الف ) تلفیق شیوه ی تاریخ نگاری سنتی و نو

ب ) همه جانبه نگریستن مورخ به گذشته  

ج ) تخصصی شدن شاخه های علم تاریخ نویسی

د ) فاصله گرفتن از بینش سنتی تاریخ نویسی

***

 

 

 

 

نمونه سؤال تاریخ معاصر ایران

با عرض سلام و ارادت خدمت همکاران

بسمه تعالی

نمونه سؤالات تاریخ معاصر ایران

طراحان: خدایی- سرکشیکیان

1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) کشورهای اروپائی که در اثر انقلاب صنعتی به شکوفایی اقتصادی رسیده بودند به........................و.....................نیاز داشتند.

ب) .................و طمع ورزی و .......................زمینه سلطه بیگانگان را در زمان حکومت قاجاریه بر مملکت را فراهم کرده بودند.

ج) دولت شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال از اهرم هایی چون....................و عوامل داخلی و .................دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.

د) دولت رزم آرا مورد حمایت.......................امریکا بود، آیت الله کاشانی و جبهه ملی دولت او را .......................نامیدند.

2

2- علت آغاز مرحله ی دوم جنگ های ایران و روسیه را بیان کنید.

1

3- چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به سوی هرات تشویق می کردند.

1

4- قرارداد  رویتر در زمان کدام پادشاه و با تلاش و همکاری چه کسانی بسته شد.

1

5- چه عواملی احساسات ایرانیان را در دوران حکومت قاجاریه جریحه دار کرد.

1

6- مهاجران در مهاجرت کبری چه خواسته هایی داشتند.

1

7- سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از سنت بست نشینی به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟

5/0

8- انگلیسی ها به چه دلایلی از انقلاب مشروطه حمایت می کردند.

5/1

9- الف) دوره دوم مشروطه از چه زمانی آغاز شد.

ب) دو ویژگی مهم این دوران را بیان کنید.

5/1

10- دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست های در منطقه خاورمیانه دنبال می کرد.

75/0

11- بر طبق قرارداد 1919 کدام تشکیلات دولت ایران در اختیار انگلستان قرار گرفت.

75/0

12- همزمان با نخست وزیری رضاخان چه تحولی در ترکیه بوقوع پیوست؟ این واقعه چه تاثیری در ایران داشت؟

5/1

13- اولین نشانه حمله علنی رضاشاه به شعایر و ارزش های مذهبی در کدام واقعه بود توضیح دهید؟

1

14- در دوران حکومت رضاشاه ملی گرایی افراطی با چه هدفی شدت گرفت؟

5/0

15- سیاست اسکان اجباری ایل ها و عشایر( تخته قاپو) با چه هدفی توسط رضاشاه شکل گرفت؟

5/1

16- محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327 چه اختیاراتی بدست آورد؟

1

17- قرارداد گس- گلشائیان با کدام دولت و در چه زمینه بسته شد.

5/0

18- عکس العمل دولت انگلستان در مقابل اقدامات دکتر مصدق در دوره اول نخست وزیری را بیان کنید( دو مورد را ذکر کنید)

1

19- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) معروفترین حوادث در ایالت ها که منجر به نارضایتی مردم در زمان حکومت قاجاریه بود را بیان کنید.

ب) چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی اول به سوی مداخله ی غیرمستقیم در ایران سوق  داد.

1

 

نمونه سؤال تاریخ ایران و جهان 1

با عرض سلام و ارادت خدمت همکاران

 

بسمه تعالی

نمونه سؤالات تاریخ ایران و جهان 1

طراح: خدایی

 

1- عبارات زیر را کامل کنید.

الف) ایلام حفظ نام خود را مدیون.................و برخی از گِل نوشته های .......................است.

ب) آیین زرتشت نظام جامعه آریایی را تغییر داد و به طبقه کشاورز در کنار دو طبقه..............و.................اهمیت داد.

ج) هنر عصر اشکانی در آغاز پیدایش تحت تاثیر هنر تمدن های ...........و.....................قرار داشت.

د) آتشکده آذر برزین مهر در .......................و مخصوص ..........................است.

2

2- سه مورد از فواید مطالعه تاریخ را نام ببرید.

75/0

3- پادشاه معروف اموری را نام برده و دلیل شهرت وی را بیان کنید.

1

4- مورخان تاریخ مصر را به سه دوره اصلی تقسیم کرده اند نام ببرید.

75/0

5- الف) حکومت ایلام به چه دلیلی سقوط کرد.

ب) دستاوردهای فرهنگی تمدن ایلام به کدام دوره انتقال یافت.

1

6- آریائی ها روسای قبیله را چه می نامیدند و آنان چه وظایفی داشتند.

1

7- چرا حکومت هخامنشی نتوانست در برابر حملات اسکندر ایستادگی کند( سه مورد را ذکر کنید)

75/0

8- فتح مصر به چه دلیلی برای ایرانیان اهمیت داشت.

5/0

9- دو مورد از دلایل پیشرفت علم و فلسفه در یونان را بنویسید.

1

10- الف) در اوایل دوره اشکانی چه آئینی در ایران رواج داشت.

ب) مغ ها در دوره اشکانی چه وظایفی داشتند

25/1

11- اقدامات ساسانیان برای توسعه دین زرتشت را بیان کنید.

75/0

12- اصلاحات انوشیروان را بیان کنید.

75/0

13- دلایل رونق اجتماعی و اقتصادی مکه را بنویسید.

1

14- چرا پیامبر گروهی از مسلمانان را به حبشه فرستاد؟

5/0

15- چه عواملی موجب بروز تداوم دشمنی یهودیان با پیامبر و مسلمانان شد.

1

16- مهمترین پیامد پیمان صلح حدیبیه را بیان کنید.

1

17- علل افزایش سرعت پیشرفت سپاه اسلام در مقابل ساسانیان و رومیان را بیان کنید.

5/1

18- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) علت پیشرفت علم نجوم را در میان دو رود بیان کنید.

ب) بیشتر نوشته های مصر باستان به چه خطی است و چه کسانی از این خط استفاده می کردند.

ج) چرا پادشاه هخامنشی( داریوش) فرماندهان نظامی را از میان پارسیان انتخاب می کرد

5/1

19- درباره اسامی و اصطلاحات زیر توضیح دهید.

جنگ پونیک                                   مارقین

1

20- الف) چه کسانی در گذشته در مورد ثبت پیروزی پادشاهان در جنگ ها و اقدامات دیگر آنان نقشی اساسی بر عهده داشتند.

1) وقایع نگاران                       ب) مورخان                           ج)نقالان                    د) کاتبان

ب) کدام دولت قدرتمند پس از مرگ آخرین فرعون دوره نوین مصر به این سرزمین لشکر کشید.

1) یونان                 ب) آشور                 ج) هخامنشیان                      د) رومیان

ج) کدام پادشاه هخامنشی برای نخستین بار اقدام به ضرب سکه ی طلا و نقره در کشور نمود.

1) کوروش                      ب) کمبوجیه                 ج) خشایارشاه                    د) داریوش اول

د) کدام مورد در شرق ایران ذهن دلتمردان اشکانی را به خود مشغول کرده بود.

1) تهاجم مداوم رومیان به ارمنستان

2) گسترش آیین بودا در مرزهای شرقی

3) گرایش گروهی از ارامنه به مسیحیت

4) هجوم خود سرانه ی سرداران روم به مرزهای غربی

1