وب کنفرانس: شیوه نامه ارزشیابی کتاب تفکر و سواد رسانه ای

سلام و ادب خدمت همکاران فرهیخته

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس علوم اجتماعی و سواد رسانه

کارگاه آموزشی" شیوه نامه ارزشیابی کتاب تفکر و سواد رسانه ای" را

در روز چهارشنبه مورخ 1401/2/28 از ساعت 18 الی 20

ویژه دبیران علوم اجتماعی و سواد رسانه برگزار می نمائید.