فیلم تدریس جامعه 1

عرض سلام وادب خدمت همکاران محترم

فیلم تدریس برتر جامعه 2 ،ارائه کننده خانم کریمی اصل، حائز رتبه برتر در جشنواره الگوهای تدریس برتر سال از اینجا دریافت نمائید.