نمونه ای از سوال تستی فصل یک روان شناسی

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:روان شناسی

فصل یک روان شناسی

بسمه تعالی

         دبیرستان

سال تحصیلی 98-99

نام کلاس:

پایه: یازدهم انسانی

سوالات تستی فصل اول

1- به کدام دلیل، توصیف و تبیین پدیده های روان شناختی دشوار است؟

1)روان شناسی علم دقیق تری است˜               2)پدیده های روان شناختی گسترده تر هستند˜

3)روان شناسی علم پدیده های روانی ناخوش است˜ 4)پدیده های روان شناختی تحت تاثیر علت های متعدد است˜

2- کدام گزینه عبارت «گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود» را توصیف می کند.

1)اصل˜                             2)مسئله˜                  3)فرضیه˜                 4)نظریه˜

3- شناسایی «مهم ترین علل شکست تحصیلی» به کدام مفهوم اشاره دارد؟

1)تبیین˜                             2)توصیف˜               3)کنترل ˜       4)پیش بینی˜

4- کدام یک از موارد زیر «رفتار» محسوب می شود؟

1) غم˜                     2)نگرانی˜                 3)شادی          ˜       4)خنده˜

5- کودکی که هنگام خرید وسیله نقلیه به والدینش توصیه می کند«اتوبوس» بخرند و والدینی که به دلیل طراحی زیبا و رنگ یک اتومبیل به خرید آن اقدام می کنند، به ترتیب از کدام نوع پردازش استفاده کرده اند.

1) ادارکی-ادراکی˜                2)ادراکی-مفهومی˜                3)مفهومی-ادراکی˜      4)مفهومی-مفهومی˜

6- کدام یک از «ویژگی های روش علمی» و «اهداف علوم تجربی» با یکدیگر شباهت بیشتری دارند؟

1) تکرارپذیری-توصیف˜   2)تعریف عملیاتی-تبیین˜    3)تکرارپذیری-تبیین˜   4)تعریف عملیاتی-توصیف˜

7- کدام عبارت بیان گر مفهوم «ادراک» است؟

1) حل مسئله و تصمیم گیری˜                      2)تحریک گیرنده های حسی˜  

3)فرایند بازسازی اطلاعات˜                         4)فرایند تفسیر محرک های انتخابی˜

8- «اخذ اطلاعات عمیق» و «جمع آوری اطلاعات در همه پرسی ها» به ترتیب از طریق کدام یک از روش های جمع آوری اطلاعات صورت می گیرد؟

1) مصاحبه بدون ساختار- مصاحبه ساختار یافته˜           2)مصاحبه ساختار یافته- مصاحبه بدون ساختار˜

3)مصاحبه ساختار یافته- پرسش نامه˜                        3)مصاحبه بدون ساختار- پرسش نامه˜

9- علت استفاده از روش مشاهده در مراحل اولیه پژوهش چیست؟

1) عدم امکان بررسی موضوعات از پیش تعیین شده˜      2)عدم امکان استفاده از روش آزمایشگاهی˜

3)عدم امکان هدایت افراد به سوی پاسخ های مورنظر˜    4)عدم امکان جمع آوری اطلاعات دقیق و معتبر˜

10- تمام موارد ذکر شده محصول بازنمایی اطلاعات هستند به جز .....

1) استدلال˜               2)تصمیم گیری˜                   3)حل مسئله˜             4)ادراک ˜

 

 

موفق باشید

گروه روان شناسی استان قم